Der­for bli­ver det ik­ke ham

DBU er end­nu langt fra at ha­ve ud­pe­get en ny land­stræ­ner, men fle­re ting ta­ler for, at det ik­ke bli­ver Mi­cha­el Laud­rup

BT - - EM- KVAL. KAMP - OL­SENS AF­LØ­SER Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg joko@ spor­ten. dk skl@ spor­ten. dk

Sø­ren Klæ­strup Mi­cha­el Laud­rup reg­ner med at bli­ve end­nu ét år som træ­ner for Lek­hwiya i Qa­tar.

Mor­ten Ol­sens kon­trakt som dansk land­stræ­ner ud­lø­ber næ­ste som­mer. Det pas­ser helt per­fekt, men...

Laud­rup er en af de stør­ste fod­bold­stjer­ner, dansk fod­bold no­gen­sin­de har pro­du­ce­ret med et im­po­ne­ren­de cv fra en lang spil­ler­kar­ri­e­re.

Si­den da har han ud­vik­let sig til et so­lidt træ­ner­navn gen­nem de se­ne­ste 13 år med er­fa­ring fra Dan­mark, Spa­ni­en, Eng­land, Rusland og nu Qa­tar, hvor han ny­der suc­ces hos Lek­hwiya. Og der­for vil han helt klart væ­re med i pulj­en, når DBU skal fin­de på en af­lø­ser for land­stræ­ner Mor­ten Ol­sen, der har kon­tak­t­ud­løb næ­ste som­mer.

DBU har tid­li­ge­re for­talt BT, at de ef­ter pin­se vil­le be­gyn­de at kig­ge på kon­kre­te nav­ne til land­stræ­ner­po­sten, ef­ter de hav­de fun­det frem til en beskri­vel­se af en øn­sket pro­fil til job­bet.

Men det har nu få­et læn­ge­re ud­sig­ter, for­tæl­ler DBU, der ik­ke øn­sker at kom­men­te­re på Mi­cha­el Laud­rup som en mu­lig land­stræ­ner.

» Jeg vil ik­ke kom­men­te­re på en­kelt­per­so­ner. Det er ude­luk­ket. I øje­blik­ket er vi midt i en pro­ces, hvor vi de­fi­ne­rer, hvor­dan frem­ti­den om­kring lands­hol­det kom­mer til at se ud. Vi ved jo, at vi skal ha­ve en ny A- land­stræ­ner, og her ar­bej­der vi på sel­ve job­be­skri­vel­sen. Den bli­ver fær­dig henover som­me­ren, og så ska­ber vi en brut­to­li­ste af eg­ne­de kan­di­da­ter ef­ter som­mer­fe­ri­en. Så­dan ser for­lø­bet ud, og jeg har in­gen in­ter­es­se i al­le­re­de nu at smi­de nav­ne på bor­det, « si­ger DBUs ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Claus Bret­tonMey­er, til BT.

Og selv­om det lig­ner det op­lag­te valg for DBU at nap­pe Mi­cha­el Laud­rup næ­ste som­mer, når man har sagt far­vel til Mor­ten Ol­sen, og Laud­rup selv igen er fri på mar­ke­det, er der vis­se punk­ter, der ta­ler imod, at DBU vil ha­ve Laud­rup som land­stræ­ner.

Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.