’ Der er en grund til, at jeg er her’

Pio­ne Si­sto er klar til at re­præ­sen­te­re Dan­mark i EM- kva­li­fi­ka­tions­kam­pen mod Ser­bi­en

BT - - DANMARK - SERBIEN - LANDSHOLDSPIONEREN Mi­chel Wik­kel­sø David­sen mi­cd@ spor­ten. dk Fo­to: Per Kjær­bye

ONS­DAG 10. JU­NI 2015

Vi har set Pio­ne Si­sto gø­re det i Su­per­liga­en ad­skil­li­ge gan­ge. Ta­ge bol­den, le­ge med den, vri­ste sig fri og af­gø­re en kamp. En­ten med en scor­ing el­ler en as­sist.

Det er det, der har få­et Mor­ten Ol­sen til selv at sid­de og ven­te på, hvor­når pas og for­ma­li­te­ter gik i or­den, så Si­sto kun­ne re­præ­sen­te­re et dansk lands­hold.

Det kan han nu, og så er der ba­re et en­kelt spørgs­mål til­ba­ge. Hvor langt er ni­veau­et fra Su­per­liga­en til lands­hol­det? Langt. Men er det al­li­ge­vel in­den for en så­dan ræk­ke­vid­de, at Pio­ne Si­sto og­så kan gø­re si­ne ting på den her sce­ne.

Det spør­ger Mor­ten Ol­sen om. Pio­ne Si­sto står selv med sva­ret.

» Der er en grund til, at jeg er her. Og det er, for­di Mor­ten ( Ol­sen, red.) sy­nes godt om de ting, jeg har gjort i FC Midtjyl­land. Det hand­ler om ik­ke at la­ve om på mig selv, selv­om det er A- lands­hol­det. Jeg skal prø­ve at bi­dra­ge med de ting, jeg har gjort i FC Midtjyl­land, « si­ger Pio­ne Si­sto.

Hu­mør­bom­ber

Han hil­ste før­ste gang på de an­dre ’ hu­mør­bom­ber’ på lands­hol­det, som han kal­der dem, man­dag i Sil­ke­borg, da han mød­te ind i lands­holds­lej­ren in­den test­kam­pen mod Mon­te­ne­gro.

Lør­dag er der an­der­le­des pres på i Kø­ben­havn i EM- kval­kam­pen mod Ser­bi­en, men Si­sto tror på de­but al­le­re­de nu.

» Jeg har en god for­nem­mel­se, men spørg Mor­ten, om han og­så har det. Han har gjort mig klar på, at hvis det skul­le bli­ve til nog­le mi­nut­ter, skal jeg hol­de øje med, hvor­dan de an­dre kan­ter på hol­det gør det, « si­ger Pio­ne Si­sto.

» Pio­ne Si­sto skal ind at be­vi­se, om han kan bli­ve en fast del af grup­pen. Det er før­ste træ­ning i dag ( i går, red.), og det er lidt re­sti­tu­tions­træ­ning, så det får vi at se de næ­ste par da­ge. Han skal fø­le sig hjem­me. Han skal kom­me ind og bi­dra­ge med det, vi al­le­re­de har set. Han ken­der spil­ler­ne ude­fra, men nu skal han ken­de dem in­de­fra, « si­ger Mor­ten Ol­sen.

Om­kring ju­le­tid stod det klart, at Pio­ne Si­sto vil­le bli­ve klar til at re­præ­sen­te­re Dan­mark. Si­den fulg­te et for­år præ­get af ska­der, og nu har FC Midtjyl­land- spil­le­ren få­et spil­le­tid i de sid­ste fem Su­per­liga- kam­pe. Der­for var han og­så over­ra­sket over at væ­re ud­ta­get til det bed­ste lands­hold al­le­re­de nu.

» Det er sket på et tids­punkt, hvor jeg ik­ke hav­de reg­net med, at det vil­le ske. Det må jeg væ­re ær­lig at si­ge. Jeg har væ­ret ude i fi­re må­ne­der, så jeg er selv­føl­ge­lig glad for at stå her nu, « si­ger Pio­ne Si­sto og ly­ser op i et smil.

Pio­ne Si­sto var for al­vor i pres­sens sø­ge­lys i lands­hol­dets træ­nings­lejr i går, men han tog det ro­ligt og med godt hu­mør.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.