Bendt­ner kri­ti­se­rer sig selv

BT - - DANMARK - SERBIEN - ÆR­LIG MAND Mi­chel Wik­kel­sø David­sen mi­cd@ spor­ten. dk

Ni­ck­las Bendt­ner hav­de på man­ge må­der en ær­ger­lig man­dag af­ten i Vi­borg. Det blev kun til 45 mi­nut­ter for Dan­marks bed­ste bud på en to­pan­gri­ber, og han spil­le­de ik­ke ba­re en sløj kamp, men for­vær­re­de og­så en ly­ske­ska­de på­dra­get i lands­hold­stræ­nin­gen nog­le da­ge før ( tors­dag, red.).

Hvad præ­sta­tio­nen an­gik, var Ni­ck­las Bendt­ner bå­de ær­lig og hård i kri­tik­ken af sig selv. Så kun­ne han li­ge­som og­så læg­ge sig i land­stræ­ner Mor­ten Ol­sens slip­strøm.

» Jeg har ik­ke snak­ket med Mor­ten Ol­sen om kam­pen. Jeg har ba­re set, hvad han har sagt til jer. Og det er jo rig­tigt nok. Der er ik­ke så me­get at si­ge til det. Hvis der var no­gen, der syn­tes, at jeg spil­le­de en god kamp, må det væ­re for egen reg­ning, « si­ger Ni­ck­las Bendt­ner.

Fortrøst­nings­fuld

Dår­lig kamp el­ler ej – så er der brug for Wol­fsburg- an­gri­be­ren lør­dag, når Ser­bi­en gæ­ster Par­ken, hvor Dan­mark med en sejr kan stre­ge en kon­kur­rent over i kam­pen om EM­plad­ser­ne. Selv er Ni­ck­las Bendt­ner fortrøst­nings­fuld, men det en­de­li­ge svar kom­mer først i mor­gen.

» Jeg tror ik­ke, ly­sken er i fa­re i for­hold til lør­da­gens kamp. Der har væ­ret nog­le småpro­ble­mer, men vi har ta­get os godt af den. Så jeg tror ik­ke, det bli­ver no­get pro­blem, « si­ger Bendt­ner og om­ta­ler de kom­men­de da­ges for­løb.

» Jeg ta­ger det ro­ligt i dag, og så ser vi, hvor­dan den har det i mor­gen ( i dag, red.). Om der skal træ­nes el­ler ej. Men så så ved jeg 100 pro­cent sik­kert, at jeg går med i træ­nin­gen fuldt ud tors­dag. Hvor­dan træ­nin­gen bli­ver i mor­gen, ved jeg ik­ke, for der er sta­dig en form for resti­tu­tion igen­nem alt det her. «

Ni­ck­las Bendt­ner hav­de en ær­ger­lig man­dag af­ten i Vi­borg.

Fo­to: Claus Fi­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.