’ DRØM­MEN OM

BT - - SPORTSAV10DANMARKS IS - DOKUMENTAR Da­ni­el Re­mar da­lu@ spor­ten. dk

Dan­ske Marco Sø­ren­sen er hi­sto­ri­en om drøm­men, der bli­ver til en be­sæt­tel­se, og som ja­ges, ind­til chan­cen slet ik­ke ek­si­ste­rer me­re.

» Jeg har haft den sam­me drøm, li­ge si­den jeg kan hu­ske. Og det er selv­føl­ge­lig at kø­re For­mel 1. Nu er det ved at væ­re så tæt på, at det vil væ­re no­get, jeg vil bli­ve ved med at kæm­pe for til den dag, jeg er der, « si­ger Marco Sø­ren­sen i DR1- do­ku­men­ta­ren ’ Drøm­men om For­mel 1’, som sen­des i mor­gen aft en klok­ken 22.45.

Det er jour­na­list og do­ku­men­ta­rist Ni­els Chri­sti­an Jung, der har fulgt den 24- åri­ge ra­cer­kø­rer fra Sven­strup i Nord­jyl­land tæt de se­ne­ste tre år.

Her for­tæl­ler han hi­sto­ri­en om en ung, dansk ra­cer­kø­rer, som gi­vet­vis har ta­len­tet, men mang­ler pen­ge. Sø­ren­sen drø­ner og­så kon­stant ind i pro­ble­mer, ned­t­u­re og op­le­ver en nær­døds­op­le­vel­se ved en ulyk­ke med om­trent 300 ki­lo­me­ter i ti­men på Mon­za- ba­nen i Ita­li­en. En epi­so­de, dan­ske­ren dog slap fra med knubs.

Ga­spe­da­len i bund

Marco Sø­ren­sen gi­ver, må­ske lidt uven­tet, ud­tryk for det, der nemt kun­ne tol­kes som lidt ir­ri­ta­tion over, at lands­man­den Ke­vin Magnus­sen un­der­vejs i do­ku­men­ta­ren ud­le­ver drøm­men om For­mel 1 li­ge for næ­sen af ham, mens han selv må ven­te på sin chan­ce.

» Jeg skal fan­de­me i For­mel 1, og så­dan er det ba­re. Det har jeg kæm­pet for i stort set he­le mit liv. Det er ik­ke på sin plads at gi­ve op nu. Jeg skal helt klart op og over­ha­le ham Ke­vin Magnus­sen in­denom. Det må væ­re det stør­ste mål, « si­ger Marco Sø­ren­sen om si­tu­a­tio­nen i 2014, da ri­va­len, som Ke­vin Magnus­sen kal­des i do­ku­men­ta­ren, ta­ger Dan­mark med storm i For­mel 1.

» Hvis re­sul­ta­ter­ne ser for­nuft ige ud i lø­bet af 2014- sæ­so­nen, er jeg sik­ker på, at vi i sæ­so­nen 2015 kom­mer til at se to dan­ske­re i For­mel 1. Det er jeg næ­sten sik­ker på, « til­fø­jer Marco Sø­ren­sen.

På da­væ­ren­de tids­punkt er han selv i gang med en svær sæ­son, men er på an- det år an­sat som ud­vik­lings­kø­rer hos For­mel 1- tea­met Lo­tus.

Marco Sø­ren­sen fast­slår i dag over for BT, at hans kom­men­tar om Ke­vin Magnus­sen ik­ke skal for­stås så­dan, at han har et pro­blem med sin dan­ske ra­cer­kol­le­ga.

» Det var ik­ke ment på en ne­ga­tiv må­de. Det var ud­tryk for, at jeg fan­de­me ba­re vil­le op i For­mel 1, men alt­så slet ik­ke ba­re for at over­ha­le Ke­vin Magnus­sen. Ham hav­de al­le ba­re som en re­fe­ren­ce på en el­ler an­den må­de på det tids­punkt, « si­ger han.

Skuff en­de re­sul­ta­ter

Sæ­so­ner­ne i 2013 og 2014 ud­vik­le­de sig skidt for Marco Sø­ren­sen i en pro­ble­ma­tisk ra­cer­bil og med over­ve­jen­de skuff en­de re­sul­ta­ter.

» Det har væ­ret en blan­det sæ­son på man­ge om­rå­der. Vi har haft nog­le go­de re­sul­ta­ter, men vi har dæle­me og­så haft nog­le dår­li­ge re­sul­ta­ter. Det har næ­sten væ­ret en ren ka­ta­stro­fe for at væ­re helt ær­lig, « si­ger han blandt an­det i do­ku­men­ta­ren.

Marco Sø­ren­sens pro­fe­ti om to dan­ske­re i For­mel 1 i 2015 går ik­ke op­fyl­del­se, og han ja­ger i den­ne sæ- son fort­sat drøm­men om For­mel 1 i GP2- se­ri­en. Og i we­e­ken­den kø­rer han med i 24- ti­mer­slø­bet på Le Mans.

An­strengt øko­no­mi

Marco Sø­ren­sens hi­sto­rie er og­så for­tæl­lin­gen om det ge­ne­rel­le pro­blem for dan­ske ra­cer­ta­len­ter. Han mang­ler pen­ge og sponso­rer, og hans for­æl­dre har un­der­vejs måt­tet bru­ge af fri­vær­di­en i hu­set for at hol­de liv i kar­ri­e­ren.

I 2014 op­le­ver Marco Sø­ren­sen dog et lil­le mira­kel, da Saxo Bank og ejer Lars Sei­er Christensen in­ve­ste­rer et mil­li­onbe­løb i hans kar­ri­e­re og sta­dig gør det.

» Marcos svag­hed er, at han ik­ke har så man­ge pen­ge med hjem­me­fra. Og det be­ty­der alt­så ret me­get i For­mel 1. På den an­den si­de set er det dem, der for al­vor ryk­ker igen­nem, som har ta­len­tet. De, der duk­ker op med f a r mand s pen­ge, er ik­ke al­tid dem med den mest l a ng­sig­te­de karr i e r e , « si­ger Lars S e i e r Christensen i do­ku­men­ta­ren. Ra­cer­kø­re­ren Marco Sø­ren­sen kæm­per en in­dædt kamp for at sæt­te sig i en For­mel 1- bil. Men vej­en har væ­ret sej. Fo­to: DR

ONS­DAG 10. JU­NI 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.