Sø­ren­sen ba­gest i Lo­tus- kø­en

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - LIL­LE KRI­SE Da­ni­el Re­mar da­lu@ spor­ten. dk

Do­ku­men­ta­ren ’ Drøm­men om For­mel 1’ stop­per før 2015- sæ­so­nen og vi­ser ik­ke, om Marco Sø­ren­sens For­mel 1- drøm fort­sat le­ver.

Det gør den, men li­ge nu ser den ik­ke ud til at skul­le gå i op­fyl­del­se.

Jo, hvis Saxo Bank plud­se­lig over­ra­sker og smi­der over 100 mil­li­o­ner kro­ner for­an et fat­tigt For­mel 1- team for at sæt­te dan­ske­ren i bi­len, er der en chan­ce – men de sport­s­li­ge ar­gu­men­ter er der ik­ke pt.

Be­gyn­del­sen på sæ­so­nen i GP2 har nem­lig set skidt ud for Marco Sø­ren­sen, og den dan­ske ra­cer­kø­rer har ef­ter seks for­søg ik­ke sco­ret et ene­ste po­int i se­ri­en.

En skuf­fen­de ud­vik­ling for Marco Sø­ren­sen, der har brug for et sam­let top­re­sul­tat hos Car­lin- tea­met i GP2, hvis han for al­vor skal hol­de liv i For­mel 1- drøm­men.

Det er­ken­der den un­ge ra­cer­kø­rer selv.

» Selv­føl­ge­lig skal der til at ske no­get i re­sten af sæ­so­nen, hvis drøm­men skal le­ve vi­de­re, det er klart. Det kan og­så nemt kom­me til at ske. Vi pres­ser me­get på over for Car­lin for at få det til at ske, for vi har me­re fart i bi­len, end det vi har vist, « si­ger Marco Sø­ren­sen og fort­sæt­ter:

» Vi må på en el­ler an­den må­de få det vendt. Bi­len fø­les iføl­ge min med­kø­rer hel­ler ik­ke, som den gjor­de sid­ste år, da Car­lin blev num­mer to i team­mester­ska­bet. «

Rin­ge ud­sig­ter

Marco Sø­ren­sen er sta­dig ud­vik­lings­kø­rer hos Lo­tus, hvor han ud­fø­rer si­mu­la­to­r­ar­bej­de på tea­mets fa­brik i Eng­land. Men han har ik­ke ud­sigt til at kom­me ud at kø­re i For­mel 1- ra­ce­ren fo­re­lø­big.

For på trods af, at Marco Sø­ren­sens pen­ge­mand, Saxo Banks Lars Sei­er Christensen, og­så er sponsor hos Lo­tus’ For­mel 1- team, sy­nes dan­ske­ren at væ­re gle­det ba­gerst i hie­rar­ki­et blandt tea­mets re­ser­ver.

I ste­det er tvivls­om­me nav­ne som span­ske Car­men Jor­da og Ad­der­ly Fong fra Hong­kong hen­tet ind fra høj­re hos øko­no­misk pres­se­de Lo­tus. Beg­ge med so­lid øko­no­misk op­bak­ning, men uden re­sul­ta­ter.

» Hvis jeg skal væ­re helt ær­lig, tæn­ker jeg ik­ke så me­get over det me­re. Lo­tus vil sta­dig ger­ne bru­ge mig i si­mu­la­to­ren, og hvis de ger­ne vil ha­ve Car­men Jor­da og ham den an­den ud at stå og væ­re front­fi­gu­rer, er det op til dem, « si­ger Marco Sø­ren­sen om si­tu­a­tio­nen.

Marco Sø­ren­sens ud­sigt til at kø­re F1 er ik­ke for god, ef­ter han er ryk­ket ba­gest i Lo­tus- kø­en.

Fo­to: DR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.