Ik­ke råd til fl ere

Skal sku­den ven­des i Brønd­by, kræ­ver det suc­ces på trans­fer- fron­ten

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - KURS­ÆN­DRING Las­se Vø­ge Lars Vol­le 2014: 2013: 2012: 2011: 2010:

Brønd­by IFs be­sty rel­ses­for­mand og pen­ge­mand, Jan Bech Andersen, kræ­ver et op­gør med de blodrø­de, regn­ska­ber, der har pla­get ve­s­tegns­klub­ben de se­ne­re år.

I 2017 skal der væ­re ba­lan­ce i regn­ska­bet. En op­ga­ve, der umid­del­bart kan sam­men­lig­nes med at ven­de et han­garskib 180 gra­der i et ba­de­kar. I 2014 kom Brønd­by ek­sem­pel­vis ud med et mi­nus på 154 mio. kro­ner - hvoraf de 121 mio. var af­skriv­nin­ger.

Men det er ik­ke umu­ligt at ven­de sku­den på to år. Det kræ­ver dog, at Brønd­by præ­ste­rer sport­s­ligt - bå­de i den hjem­li­ge liga og i Eu­ro­pa.

» Det ser an­strengt ud. Men det er ik­ke umu­ligt, især ik­ke hvis de kan hen­te nog­le ek­stra ind­tæg­ter ved del­ta­gel­se i Eu­ro­pa Le­ague. Men det bli­ver med liv­rem og se­ler, hvis det skal lyk­kes, « si­ger Mor­ten W. Lan­ger, der er re­dak­tør ved Øko­no­misk Uge­brev Fi­nans.

So­lidt pres

Det er Ken­neth Cordsen, sports­ø­ko­nom ved Aar­hus Uni­ver­si­tet, enig i. Der skal eu­ro­pæ­isk grup­pe­spil til hvert år.

» Jeg går ud fra, at man i 2017 reg­ner med, at man præ­ste­rer end­nu bed­re rent sport­s­ligt. Klub­ben er afh æn­gig af eu­ro­pæ­isk del­ta­gel­se på kon­ti­nu­er­lig vis. Det er no­get, der vir­ke­lig un­der­støt­ter for­ret­nin­gen, for­di det - ud over præ­mie­pen­ge - og­så fø­rer til stør­re sponsor­in­ter­es­se samt en bed­re po­si­tion i for­hold til tv- pen­ge. « Det ene er, at han gø­der van­de­ne til en kom­men­de fy­ring, så det ik­ke kom­mer som et chok for off ent­lig­he­den. Han gør folk klar over, at der er en sport­s­chef, der iføl­ge be­sty­rel­sen ik­ke har le­vet op til ret­nings­linjer­ne - at hol­de styr på øko­no­mi­en, « si­ger Lars Vol­le og fort­sæt­ter:

» Den an­den ting kan væ­re,

2017- pla­nen læg­ger des­u­den et so­lidt pres på sport­s­chef, Per Rud, der frem­over ik­ke vil ha­ve råd til trans­fer­svip­se­re a la Fre­de­rik Semb Ber­ge, Mi­cha­el Al­mebäck og Jo­han El­man­der.

» De er sim­pelt­hen tvun­get til at præ­ste­re på trans­fer­mar­ke­det. Den øko­no­mi­ske suc­ces er som sagt afh æn­gig af den sport­s­li­ge suc­ces, og på den må­de hand­ler det me­get om, hvor­dan man age­rer på trans­fer­mar­ke­det, « si­ger Ken­neth Cordsen.

ONS­DAG 10. JU­NI 2015

lavg@ spor­ten. dk

lavg@ spor­ten. dk Mi­cha­el Al­mebäck, Fre­de­rik Semb Ber­ge, og Jo­han El­man­der er al­le ek­semp­ler på trans­fer­svip­se­re i Brønd­by. Fo­to: Si­mon Læs­søe/ Anders Kjær­bye/ Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.