Eks­pert: Jan Bech ta­ger mu­lig­vis til­løb til at fy­re Per Rud ’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SILKESNOR? Las­se Vø­ge

Han gør folk klar over, at der er en sport­s­chef, der iføl­ge be­sty rel­sen ik­ke har le­vet op til ret­nings­linjer­ne - at hol­de sty r på øko­no­mi­en

Brønd­by IFs be­sty rel­ses­for­mand, Jan Bech Andersen, har med et skar­pt in­ter­view i BT sø­sat spe­ku­la­tio­ner om Brønd­by­sport­s­chef Per Ruds frem­tid.

Man­dag sag­de Jan Bech Andersen til BT, at ’ der ik­ke er no­get, der hed­der job­ga­ran­ti her’. Og han kom­men­te­re­de des­u­den Brønd­bys spil­le­rind­køb så­le­des:

» Vi må ba­re er­ken­de, at dér, hvor vi har hal­tet lidt eft er, er, at vi har brugt for man­ge pen­ge. «

Kom­mu­ni­ka­tions­eks­pert Lars Vol­le, der er di­rek­tør ved kon­su­lent­fi rma­et Le­ad Agen­cy, kal­der Jan Be­chs ud­ta­lel­ser for ’ en me­get ag­gres­siv til­gang’.

» Når en be­sty­rel­ses­for­mand går ud med så off en­siv en ud­mel­ding i me­di­er­ne, kan der læg­ges to ting i det. at Jan Bech Andersen for­sø­ger at sen­de Per Rud et ty­de­ligt sig­nal om ’ her­til og ik­ke læn­ge­re’. Og at Rud vir­ke­lig skal ha­ve ret­tet op på spil­le­rind­kø­be­ne, da der er en stra­te­gi om, at det kom­merci­el­le og spil­le­mæs­si­ge skal hæn­ge sam­men. I så­dan en si­tu­a­tion kan det væ­re for­del­ag­tigt for en be­sty­rel­ses­for­mand at ha­ve pres­sen med sig. «

Brønd­by har iføl­ge Jan Bech Andersen en mål­sæt­ning om, at der skal væ­re øko­no­misk ba­lan­ce i for­ret­nin­gen i 2017.

BT har for­gæ­ves for­søgt at få en kom­men­tar fra Per Rud.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.