Mistænkt i FI­FA- sa­gen mel­der sig selv

BT - - SPORTSAV14DANMARKS IS - Fo­to: Reu­ters

Ar­gen­ti­ne­ren Alejan­dro Burza­co, der er en af de 14 mistænk­te for kor­rup­tion og be­stik­kel­se i den sto­re skan­da­le i det in­ter­na­tio­na­le fod­bold­for­bund, FI­FA, har meldt sig selv til po­li­ti­et i Ita­li­en. Burza­co, der tid­li­ge­re har væ­ret præ­si­dent for det ar­gen­tin­ske sport- og mar­ke­ting­fir­ma Tor­neos y Com­pe­ten­ci­as, trop­pe­de op på en po­li­ti­sta­tion i Bolza­no, Ita­li­en, sam­men med to ad­vo­ka­ter.

Det ame­ri­kan­ske justits­mi­ni­ste­ri­um mistæn­ker ham for at ha­ve be­talt op til 110 mil­li­o­ner dol­lars ( 730 mil­li­o­ner kro­ner) i be­stik­kel­se til re­gio­na­le fod­bold­for­bund for at vin­de og be­hol­de lu­kra­ti­ve tv- ret­tig­he­der. Fir­ma­et har af­vist be­skyld­nin­ger­ne. Den in­ter­na­tio­na­le po­li­ti­o­r­ga­ni­sa­tion In­ter­pol ef­ter­ly­ste Burza­co i sid­ste uge på veg­ne af det ame­ri­kan­ske for­bund­spo­li­ti, FBI, der le­der ef­ter­forsk­nin­gen af FI­FA og de for­ret­nings­folk, der er im­pli­ce­ret i skan­da­len, her­un­der alt­så Alejan­dro Burza­co.

En dom­mer i Ar­gen­ti­na be­or­dre­de Burza­co an­holdt sam­men med to an­dre an­kla­ge­de ar­gen­ti­ne­re, Hu­go og Ma­ri­a­no Jinkis, ef­ter de al­le blev nævnt i ankla­ge­skrif­tet i den om­fat­ten­de sag.

Det vi­des ik­ke, om Hu­go og Ma­ri­a­no Jinkis har meldt sig selv. BNB

Alejan­dro Burza­co har meldt sig selv til po­li­ti­et i for­bin­del­se med FI­FA- skan­da­len. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.