An­kla­ges for snyd

Wig­gins brug­te ulov­ligt ud­styr, da han slog ti­me­re­kor­den, hæv­der ks- rekordholder

BT - - SPORTSAV14DANMARKS IS - UDSTYRS- STYK­KE Ni­els O. Han­sen piquet@ spor­ten. dk

Søn­dag slog bri­ti­ske Sir Brad­ley Wig­gins ti­me- ver­dens­re­kor­den, da han på den olym­pi­ske cy­kel­ba­ne i London til­ba­ge­lag­de 54,526 km på 60 mi­nut­ter.

På den­ne må­de slog den olym­pi­ske me­ster i en­kelt­start den tid­li­ge­re re­kord, som lands­man­den Alex Dow­sett hav­de sat i sid­ste må­ned med over 1,5 km. Men en af Dow­setts træ­ne­re, Ste­ve Coll­ins, me­ner, at Wig­gins er kom­met til re­kor­den på ulov­lig vis.

» Brad­leys cy­kel er jo ik­ke i pro­duk­tion. Til for­søg som dem her skal al ud­styr væ­re til at kø­be ude på bu­tiks­hyl­der­ne. Man må ik­ke kø­re med 3D- styr, der er spe­ci­elt de­sig­net til ens ar­me for at let­te sit re­kord­for­søg, « si­ger Ste­ve Coll­ins til BBC Ra­dio Es­sex iføl­ge Cycling­news.

Ar­ti­kel 1.3.007 i reg­le­men­tet hos den in­ter­na­tio­na­le cy­ke­lu­ni­on ( UCI) si­ger, at en cy­kel, ’ der er spe­ci­elt de­sig­net til en sær­lig be­gi­ven­hed ( re­kord­for­søg el­ler lig­nen­de), ik­ke kan god­ken­des’.

Men for­tolk­nin­gen af pa­ra­graf­fen er ik­ke så li­ge­til.

UCIs reg­ler si­ger, at ud­sty- ret skal væ­re til at kø­be kom­merci­elt in­den for ni må­ne­der ef­ter re­kord­for­sø­get. Men det be­ty­der ik­ke nød­ven­dig­vis, at man kan gå ned til den lo­ka­le cy­kel­s­med for at kø­be de en­kel­te hjul el­ler styr. Det skal blot væ­re til at få fat i på en- el­ler- an­den må­de.

Den be­røm­te va­ske­ma­ski­ne

År­sa­gen til reg­len skal sø­ges til­ba­ge i halv­fem­ser­ne, hvor spe­ci­elt Gra­e­me Obree og Chris Bo­ard­man for­bed­re­de ti­me- ver­dens­re­kor­den på cyk­ler, som UCI fandt li­ge lov­ligt fan­ta­si­ful­de. Men al­le­re­de til­ba­ge i fir­ser­ne var der kri­ti­ske rø­ster om­kring pla­de­hju­le­ne, som for ek­sem­pel Fran­cesco Mo­ser be­nyt­te­de i Me­xi­cos tyn­de luft.

Der­for be­slut­te­de UCI i 1997 at slet­te al­le re­kor­der til­ba­ge til 1972. In­den 1997 hav­de Gra­e­me Obree sat re­kord på en cy­kel med de­le fra en va­ske­ma­ski­ne, og Chris Bo­ard­man hav­de kørt over 56 ki­lo­me­ter på en ti­me på en cy­kel med Su­per­man- styr, pla­de­hjul og an­det, som ik­ke faldt i god jord hos UCI.

Den­ne re­kord har i dag sta­tus af ’ stør­ste men­ne­ske­li­ge præ­sta­tion’ - men alt­så ik­ke ver­dens­re­kord.

UCI si­ger, at for­bun­det hav­de god­kendt Sir Brad­leys cy­kel til re­kord­for­sø­get.

Men Coll­ins har en ting me­re imod Wig­gins’ re­kord.

» Han fik hjælp af Bri­tish Cycling, som er - tja - ik­ke til­ladt, « si­ger Ste­ve Coll­ins.

Her hen­vi­ser han til, at træ­ner­ne Sir Da­ve Brails­ford ( Team Sky) og Sha­ne Sut­ton ( Bri­tish Cycling) var til­ste­de un­der re­kord­for­sø­get, selv­om in­gen af dem har no­get med Team Wig­gins at gø­re.

» Det er lidt mær­ke­ligt at se f. eks. Sha­ne Sut­ton ved så­dan et ar­ran­ge­ment, selv­om han ik­ke ar­bej­der for Team Wig­gins. Jeg er ik­ke helt sik­ker på, at det er til­ladt, « si­ger Ste­ve Coll­ins.

Alex Dow­sett selv si­ger, at han ik­ke har no­get at be­kla­ge sig over, selv­om hans tid som ver­dens­re­kord­hol­der kun holdt i lidt over en må­ned.

» Jeg fik mas­ser af støt­te af mit hold. Jeg kun­ne sag­tens fo­re­stil­le mig at for­sø­ge igen, men om det bli­ver om et år el­ler om ot­te år, det har jeg ik­ke ta­get stil­ling til. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.