But­ton af­vi­ser fy­rings- ryg­ter ’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - BNB

Jen­son But­ton bart e ft er r acet b lev Bu tton n em­lig mød t a f d e ved­hol­de nde r yg ter om, at eng læ nde­ren var på vej ud af hol­det t il fo rdel fo r d an­ske Kev in Magnus­sen.

» Ik ke s andt, « s var ede B ut­ton iføl­ge The Mir­ror kort og kon­tant på spør gs­må­let om ryg ter­ne .

» Jeg v ed d et i kke . Je g h ar i kke en­gang tænkt på det. Og tea­met ha r he ller i k ke t æn kt p å d et , « fo rkla­re­de B ut­ton i ndædt vi de­re på spørgs­må­let, om han og­så vil væ­re at fi nde på McLa­ren- te amet i 2016- sæ­so­nen.

Ryg ter­ne om Kev i n M ag nus­sen fi k n y t l iv u mid­del­bart i nden gra nd­prixet i Mon­tre­al, da den en­gel­ske avis The Su n men­te at v ide , at d en d an­ske r acer­kø­rer e r f avo - rit t il at o ver­ta­ge s ædet f ra Je nson But ton i næs te sæ­son .

Jeg ved det ik­ke. Jeg har ik­ke en­gang tænkt på det. Og tea­met har hel­ler ik­ke tænkt på det

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.