Sløj hold­tids­kør­sel

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - OMMER Jep­pe Pe­der­sen jepp@ spor­ten. dk

Vi­cen­zo Ni­ba­li i ak­tion på gårs­da­gens eta­pe. Fo­to: EPA

Tred­je eta­pe i Critérium du Dauphiné bød på en hold­tids­kør­sel, hvor Team Tin­koff - Saxos Oleg Tin­kov må klø sig i hå­ret, eft er det dansk/ rus­si­ske hold skuff ede fælt og slut­te­de tred­jesidst.

På da­gens 24,5 ki­lo­me­ter lan­ge eta­pe var BMC ak­ku­rat hur­ti­ge­re end Asta­na på an­den­plad­sen, da det ame­ri­kan­ske hold kom i mål i ti­den 29 mi­nut­ter og 58 se­kun­der - fi re se­kun­der hur­ti­ge­re end Asta­na.

Tin­koff - Saxos dan­ske ryt­ter, Chris Sø­ren­sen, meld­te al­le­re­de in­den eta­pen, at hol­det ik­ke vil­le op­nå en god tid, da få af hol­dets Tour de Fran­ce- ryt­te­re er med i lø­bet. Tin­koff - Saxo kø­rer for kro­a­ten Ro­bert Ki­ser­lovski, der sid­ste år blev sam­let 10’ er i Giro d’ Ita­lia.

Chris Sø­ren­sen, Ro­bert Ki­ser­lovski og co. tab­te et mi­nut og 30 se­kun­der på eta­pen, og der­for ser det al­le­re­de svært ud, in­den det for al­vor er gå­et i gang.

I top­pen lig­ger au­stral­ske Ro­han Den­nis fra BMC sam­men med hold­kam­me­ra­ten Tejay van Gar­de­ren. Sid­ste års Tour de Fran­ce- vin­der, Vi­cen­zo Ni­ba­li ( Asta­na), er fi re se­kun­der eft er.

McLa­rens J en­son But­ton va r ra­se nde , da h a n ble v kon­fron­te­ret m ed ryg­ter om en f ore­stå­en­de f yring f ra For­mel 1- hol­det.

For­mel 1 - gra nd­prixet i Mon­tre­al blev en stor skuff el­se f or Mc L arenHon­da t ea met. B åde Fer­nan­do Alonso og Jen­son But­ton måt­te ud­gå på g rund a f pr ob­le mer me d ud­stød­nin­gen, o g f ru­stra­tio­ner­ne ly­ste ud af eng­læn­de­re n, d er lo d s in v re­de g å ud o ver j our­na­li­ster ne, der blev ved me d at s pør­ge i nd t i l ra­cer­kø­re­rens f rem­tid.

Ved pr es­se­mø det u m id­del-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.