Ho­bro var den bed­ste in­ve­ste­ring

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

End­nu en dansk ak­tør på den Su­per­liga- sæ­so­nen 2014/ 2015 blev fær­dig­spil­let i we­e­ken­den, og FC Midtjyl­land kun­ne yderst fortjent la­de sig hyl­de som dan­ske me­stre oven­på en fan­ta­stisk sæ­son.

Men én klub gjor­de det fak­tisk bed­re, hvis man kig­ger på den ge­vinst, man som Od­dset­spil­ler eft er 33 spil­ler­un­der ved at spil­le 100 kro­ner blindt på hol­de­ne i Su­per­liga­en.

Så­le­des hav­de man stå­et med he­le 2.270 kro­ner i over­skud, hvis man hav­de spil­let 100 kro­ner på Ho­bro i de 33 kam­pe i sæ­so­nen, hvil­ket gør dem til su­veræn top­sco­rer for­an me­stre­ne fra FC Midtjyl­land - her hav­de man stå­et med 782 kro­ner i over­skud eft er 33 run­der.

FC Kø­ben­havn, OB og Ran­ders hav­de og­så gi­vet over­skud at spil­le på blindt over 33 run­der, mens Es­b­jerg, Søn­derjy­ske og Sil­ke­borg hav­de gi­vet et mas­sivt un­der­skud.

Fo­to: Scan­pix Den­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.