56.600 UDEN DAG­PEN­GE­RET

Nye tal læg­ger pres på Hel­le Thor­ning og Lars Løk­ke for at kom­me med en løs­ning hur­tigt

BT - - NYHEDER - Sø­ren Mor­ten­sen smo@ bt. dk må­ned før skat. før skat.

DAG­PEN­GERE­FORM

Fra ja­nu­ar til maj i år har yder­li­ge­re 6.000 men­ne­sker op­brugt de­res dag­pen­ge­ret.

Der­med har 56.600 per­so­ner mi­stet ret­ten til dag­pen­ge, og an­tal­let vok­ser med 1.200 hver ene­ste må­ned.

Op­gø­rel­sen har væ­ret læn­ge un­der­vejs og kom­mer, net­op som valg­kam­pen går ind i sin sid­ste uge.

Sam­ti­dig har 7.200 per­so­ner mi­stet ret­ten til at mod­ta­ge den mid­ler­ti­di­ge ar­bejds­mar­ked­sy­del­se. En stor del af dem står i dag helt uden ind­tægt.

Di­rek­tør Ver­ner Sand Kirk fra AK- Samvir­ke, der er akas­ser­nes bran­ce­or­ga­ni­sa­tion, an­kla­ger po­li­ti­ker­ne for sy­ste­ma­tisk at ha­ve ma­let et skøn­ma­le­ri af, hvor al­vor­li­ge pro­ble­mer­ne med dag­pen­gere­for­men er.

» Og man har sy­ste­ma­tisk truff et be­slut­nin­ger på et for­kert grund­lag. Det er me­get ulyk­ke­ligt for al­le de men­ne­sker, der er ble­vet ramt, « si­ger han.

På hø­je tid

SFs for­mand Pia Ol­sen Dyhr op­for­drer Hel­le Thor­ningS­ch­midt og Lars Løk­ke Ras­mus­sen til at ta­ge de nye tal al­vor­ligt.

» Det er på hø­je tid, at de to sva­rer på, hvad det er for et dag­pen­ge­sy­stem, de fo­re­stil­ler sig. Det er nær­mest sid­ste ud­kald in­den val­get, « si­ger hun.

Men an­tal­let af per­so­ner, der mi­ster den mid­ler­ti­di­ge ar­bejds­mar­ked­sy­del­se, vok­ser og­så hur­ti­ge­re end for­ven­tet. FAK­TA OM DAG­PEN­GE ja­nu­ar til maj 2015 har lidt over 6.000 per­so­ner mi­stet dag­pen­ge­ret­ten.

ja­nu­ar 2013 har ca. 56.600 per­so­ner mi­stet dag­pen­ge­ret­ten.

2.500 per­so­ner har i de før­ste fem må­ne­der af 2015 mi­stet ret­ten til den mid­ler­ti­di­ge ar­bejds­mar­ked­sy­del­se.

7.200 per­so­ner har si­den ja­nu­ar 2014 mi­stet ret­ten til den mid­ler­ti­di­ge ar­bejds­mar­ked­sy­del­se. er 17.918 kr. pr. må­ned før skat.

for ik­ke- for­sør­ger: 10.750 kr. pr.

Fra

Si­den

Ca.

I alt Dag­pen­ge­sat­sen Ar­bejds­mar­ked­sy­del­se

Ar­bejds­mar­ked­sy­del­se

» Man ud­fa­ser ar­bejds­mar­ked­sy­del­sen på en me­get brutal må­de. I be­gyn­del­sen af 2016 er der stort set in­gen af de nu­væ­ren­de mod­ta­ge­re til- for for­sør­ger: 14.334 kr. pr. må­ned

Kil­de: AK- Samvir­ke ba­ge på den­ne ydel­se. Man­ge af dem har in­tet at fal­de til­ba­ge på. Det be­ty­der, at de 9,3 pct., der al­le­re­de i dag er helt uden ind­tæg­ter, vil væ­re en grup­pe, der vok­ser lodret, « si­ger Ver­ner Sand Kirk.

Han fo­re­slår, at po­li­ti­ker­ne gør den mid­ler­ti­di­ge ydel­se per­ma­nent, ind­til en kom­men­de re­form af dag­pen­ge­reg­ler­ne træ­der i kraft . Det vil for­ment­lig først ske i for­å­ret 2016.

Jo­han­ne Sch­midt- Nielsen me­ner ik­ke, det er godt nok, at Thor­ning ik­ke vil bru­ge fl ere pen­ge på et nyt dag­pen­ge­sy­stem.

» Vi skal jo hu­ske på, at Thu­le­sen Da­hl, Løk­ke og Ves­ta­ger stjal to mil­li­ar­der fra de ar­bejds­lø­se. Hvis vo­res al­le sam­mens dag­pen­ge­sy­stem skal for­bed­res, bli­ver vi sim­pelt­hen nødt til at til­bage­fø­re nog­le af de pen­ge, som blev stjå­let fra sy­ste­met i 2010, « si­ger hun.

» Man har sy­ste­ma­tisk truf­fet be­slut­nin­ger på et for­kert grund­lag. Det er me­get ulyk­ke­ligt for al­le de men­ne­sker, der er ble­vet ramt, « si­ger Ver­ner Kirk Sand, di­rek­tør i AK- Samvir­ke. Nu må Thor­ning og Løk­ke se at kom­me på ba­nen i dag­pen­ge­spørgs­må­let. Fo­to: Keld Navn­toft og Tor­kil Ad­ser­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.