Ja, straf de sto­re skat­te- snyl­te­re

BT - - DEBAT - PIA OL­SEN DYHR

For­mand for SF

100 mia. kr. år­ligt i skat­te­ly. Det er pen­ge, vi kun­ne ha­ve brugt på sund­hed, ud­dan­nel­se, fl ere voks­ne i dag­in­sti­tu­tio­ner osv. De pen­ge skal vi ha­ve ind. Det kræ­ver, at vi stil­ler stør­re krav til det off ent­li­ge om, hvem de sam­ar­bej­der med, når de sæt­ter kon­trak­ter i ud­bud. Og det kræ­ver, at vi an­sæt­ter fl ere i Skat, som kan un­der­sø­ge, hvor de sto­re sel­ska­ber har de­res ho­ved­sæ­de og dat­ter­sel­ska­ber, så de ik­ke und­går at be­ta­le skat i Dan­mark.

I DAG HAV­NER

har la­vet en li­ste over skat­te­ly i ver­den og en aft ale om, at det off ent­li­ge ik­ke skal sam­ar­bej­de med sel­ska­ber i skat­te­ly. Lad os ta­ge ud­gangs­punkt i den li­ste og så si­ge, hvis virk­som­he­der­ne har ho­ved­sæ­de i de her lan­de, så kan vi ik­ke sam­ar­bej­de med dem. Virk­som­he­der, der be­fi nder sig i Dan­mark, skal be­ta­le skat i Dan­mark. Så det er helt ude i sko­ven, at Bri­an kal­der vo­res for­slag for en mistæn­ke­lig­gø­rel­se af virk­som­he­der. Det hand­ler om at ska­be li­ge vil­kår for virk­som­he­der­ne. Det be­ty­der, at Kla­ras Kaff ebar på Ama­ger, der be­ta­ler sin skat som

DEN NOR­SKE RE­GE­RING

lil­le virk­som­hed, ik­ke skal ud­kon­kur­re­res af den stør­re kaff ekæ­de, der lig­ger i nær­he­den, som ik­ke be­ta­ler sin skat i Dan­mark. Kon­kur­ren­cen skal væ­re fair.

FOR­SLA­GET SKRÆM­MER IK­KE

virk­som­he­der­ne væk. Jeg har væ­ret han­dels­mi­ni­ster og talt med Ap­ple, der slår sig ned i Vi­borg. De var op­ta­get af to ting: er der ve­lud­dan­net ar­bejds­kraft , og kun­ne de­res ener­gi­for­sy­ning etab­le­res på en kli­ma­ven­lig må­de? Vi skal ik­ke tro, at in­ter­na­tio­na­le sel­ska­ber kun er in­ter­es­se­ret i at be­ta­le mindst mu­ligt i skat.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.