Nej, drop mistæn­ke­lig­gø­rel­sen

BT - - DEBAT - BRI­AN MIK­KEL­SEN

Skat­te­o­rd­fø­rer, De Kon­ser­va­ti­ve

vås. Selv­føl­ge­lig skal der be­ta­les den skat, der skal be­ta­les – men det er jo lov­ligt at pla­ce­re sin virk­som­hed i an­dre lan­de end i Dan­mark. Vi kan ik­ke luk­ke en po­rt ned om­kring Dan­mark og si­ge; du må ik­ke ha­ve din virk­som­hed i det land, men du må godt ha­ve den i et an­det land. Så­dan kan man ik­ke ope­re­re i en mo­der­ne global ver­den. Uden­land­ske virk­som­he­der må ger­ne ar­bej­de i Dan­mark. Det sik­rer la­ve­re pri­ser og stør­re vel­stand. Men

FOR­SLA­GET ER NO­GET

de skal selv­føl­ge­lig be­ta­le den lov­plig­ti­ge skat her­hjem­me, og de skal ik­ke kun­ne unds­lip­pe skat ved at fl yt­te ud af lan­det. Men er virk­som­he­der­ne lov­li­ge, skal de ha­ve sam­me vil­kår.

Skat er et ty­pisk SF- svar. Løs­nin­gen på al­le pro­ble­mer hed­der: an­sæt nog­le fl ere. Vi har ver­dens stør­ste off ent­li­ge sek­tor, og der er i for­vej­en man­ge an­sat hos Skat. Hvis det er nød­ven­digt at væ­re me­re eft er uden­land­ske virk­som­he­der, må Skat pri­o­ri­te­re det in­den­for de res­sour­cer, de al­le­re­de har. Der

FLE­RE AN­SÆT­TEL­SER I

er over­ho­ve­det ik­ke brug for fl ere men­ne­sker i den off ent­li­ge sek­tor – tvær­ti­mod.

på med at jag­te uden­land­ske fi rma­er. De be­skæft iger hund­redt­u­sind­vis af dan­ske­re. Hvis vi sæt­ter for man­ge hin­drin­ger op for dem, så ri­si­ke­rer vi, de for­la­der Dan­mark, og så mi­ster vi jo ar­bejds­plad­ser­ne. Det er ik­ke sa­gen. Der­for skal det væ­re en ba­lan­ce. De skal be­ta­le den skat, der skal be­ta­les, men de skal ik­ke mistæn­ke­lig­gø­res, ba­re for­di de er uden­land­ske. Det hø­rer for­ti­den til – SF le­ver ik­ke i 2015.

VI SKAL PAS­SE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.