MAN KAN AL­TID SÆT­TE ET KRYDS ’’

BT - - DEBAT -

Kan man gen­vin­de på én uge, hvad man har sat til på to uger? Med Fol­ke­mø­det på Born­holm som mel­lem­spil og en slut­spurt på den sto­re de­mo­kra­ti­aft en på DR tirs­dag i næ­ste uge som vig­ti­ge fi ks­punk­ter i for­sø­get på at ven­de sku­den. For Ven­stre. Al­le an­dre skal for­sø­ge at hol­de den på no­gen­lun­de sam­me kurs, som de har ud­stuk­ket igen­nem to uger. El­ler skal de? De Kon­ser­va­ti­ve har lidt at se til. De Ra­di­ka­le dit­to. Og den sta­ti­sti­ske usik­ker­hed kan sta­dig over­fl ødig­gø­re al­le må­lin­ger og få læs­set til at væl­te for blå og rød blok. UN­DER AL­LE OM­STÆN­DIG­HE­DER og fra­set den sta­ti­sti­ske usik­ker­hed har valg­kam­pen vist, at det net­op kan be­ta­le sig at fø­re valg­kamp. At det ik­ke blot hand­ler om mil­li­o­ner af an­non­ce­kro­ner og tom­me tøn­ders bul­dren for at be­kræft e sig selv og par­ti­fæl­ler­ne i bud­ska­bet. At det kan la­de sig gø­re at fl yt­te en fol­ke­stem­ning nog­le pro­cent­po­int. DEN PER­SON­LI­GE STIKPRØ­VE­KON­TROL og me­nings­må­ling ude i den po­li­ti­ske plov­fu­re ba­se­rer sig ik­ke på in­sti­tut­ter og gra­fi ske me­di­e­af­de­lin­gers dag­li­ge kur­ver. For mit

UF­FE EL­BÆK eget ved­kom­men­de for­trins­vis på et par fe­ster, lidt fra ar­bejds­plad­sen og egen op­fat­tel­se af el­ler al­go­rit­mens ud­valg­te strøm­ning på Fa­ce­book. På Twit­ter no­te­rer man sig til­ken­de­gi­vel­ser­ne i så­kaldt re­al ti­me, men de er na­tur­lig­vis og­så ten­den­tiø­se i den for­stand, at man selv væl­ger, hvem man vil føl­ge. HENOVER WE­E­KEN­DEN VAK­TE det da en vis op­stan­del­se i her­re­frokost­fl ok­ken, at en en­kelt uden tø­ven prok­la­me­re­de, at han var skift et til Li­be­ral Al­li­an­ce. Mens en an­den gav ud­tryk for, at han hav­de hørt om én på job­bet på chef­ni­veau, der hav­de be­slut­tet sig for at gå all in på Al­ter­na­ti­vet. Re­al­ly? Så­mænd og­så en del­ta­ger, der selv pus­le­de med tan­ken. SELV­FØL­GE­LIG DIS­KU­TE­RER VI og­så Lars Løk­ke ver­sus Hel­le Thor­ning. Må­ske me­re for un­der­hold­nin­gens end hold­nings­skift ets skyld. Først­nævn­te er helt i bund i de se­ne­ste tro­vær­dig­heds­må­lin­ger, og det kom­mer næp­pe bag på no­gen. Ej hel­ler at Thor­ning kø­rer den ky­ni­ske og kampag­ne­de­kre­te­re­de stram­me stil. Spæn­dings­mo­men­tet lig­ger na­tur­lig­vis i Lars Løk­kes gearskift e. Hol­der han sig af­dæm­pet, tør han, el­ler går der bis­se­tri­ck i den i den sid­ste uge? Han skru­e­de op for re­to­rik­ken i søn­da­gens tv- du­el. Svært med det kob­lings­punkt. Asylud­spil­let fra Ven­stre tirs­dag var me­re for­ud­si­ge­ligt end en de­ci­de­ret game chan­ger. VI FØL­GER MED, men pas­ser vo­res ting. På et tids­punkt var det Pe­ter Mo­gen­sen på TV2 News, der men­te, at det var helt for­fejl­et med det valg, for­di dan­sker­ne sad i de­res som­mer­hu­se og gril­le­de Lan­ge­læn­de­re, men trods skift et i vej­ret er vi ik­ke nå­et der­til end­nu. Ar­bejds­hver­dag for de fl este. Og­så for dem, der ik­ke me­ner, det rig­tig kan be­ta­le sig. JEG DØM­TE EN U11- pi­ge­fod­bold­kamp i aft es og var på nip­pet til at få et par på lå­get af gæ­ster­nes træ­ner­far, for­di jeg ik­ke gad hø­re på ham og må­ske sva­re­de og fl øjte­de lidt for hårdt igen. ’ Hvis jeg ik­ke kun­ne føl­ge med på pi­ge­kamp- ni­veau, kun­ne jeg li­ge så godt la­de væ­re.’ Det har han sik­kert ret i. JEG FØL­GER MED i valg­kam­pen på bed­ste be­skub. Som de fl este. Og der er jo in­gen grund til at la­de væ­re med at sæt­te det kryds...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.