Er det godt, at Dan­mark nu er ver­dens mest li­ge sam­fund?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 6.38 IN­GEN JOB- GE­VINST På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 7.15 PEN­GE ER IK­KE ALT På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 8.20 STOR SO­CI­AL ULIG­HED På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 8.39

Nej

Lars Bo­rit­hs

Kim Nielsen

Ja

5.124 stem­mer på bt. dk

MISUNDELSESPOLITIK

Thomas Vagn Jensen

Bag­grun­den er desvær­re uhyr­li­ge skat­ter og en mis­un­del­ses­ag­tig for­de­lings­po­li­tik. Så på den bag­grund er det be­stemt ik­ke no­get at stræ­be eft er.

Mette Høj­mark Mik­kel­sen

Det er ik­ke nød­ven­dig­vis godt. Man får ik­ke lyst til at ta­ge en ud­dan­nel­se og få et job, hvis der ik­ke er en be­ty­de­lig ge­vinst. Si­ger du, at man kun gi­der ta­ge en ud­dan­nel­se og ar­bej­de, hvis der er en be­ty­de­lig øko­no­misk ge­vinst? Den tror jeg sim­pelt­hen ik­ke på. Jeg tror på, at de fl este men­ne­sker fun­ge­rer bedst ved at væ­re del af et fæl­les­skab, og så vidt mu­ligt be­skæft ige sig med no­get, som in­ter­es­se­rer dem. Hvis pen­ge er dit ene­ste in­ci­ta­ment, er jeg al­vor­ligt be­kym­ret for dig. Jeg har set, hvad det gør ved nog­le men­ne­sker. Husk at pen­ge er ik­ke alt – langt­fra end­da – og de gør ik­ke man­ge men­ne­sker me­re lyk­ke­li­ge, i man­ge til­fæl­de fak­tisk tvær­ti­mod. Der har al­drig væ­ret så me­get so­ci­al ulig­hed som nu. Folk bli­ver smidt ud af de­res hjem og af dag­pen­ge­sy­ste­met, mens man skal hø­re på, man ik­ke gi­der ar­bej­de. Vi vil me­get ger­ne ar­bej­de, men vi vil alt­så og­så ha­ve en or­dent­lig løn for det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.