NUL RESPEKT FO

For­hol­det mel­lem Hel­le Thor­ning- Sch­midt og Lars Løk­ke Ras­mus­se

BT - - NYHEDER - An­dreas Kar­ker kar­ker@ bt. dk Thomas Nør­mark Krog tnk@ bt. dk

DÅR­LIG KE­MI

I af­ten går det løs igen, når Lars Løk­ke Ras­mus­sen og Hel­le Thor­ning- Sch­midt du­el­le­rer på di­rek­te tv. Ved sid­ste du­el var to­nen mel­lem stats­mi­ni­ste­ren og ud­for­dre­ren ben­hård og di­rek­te nedladende.

Men og­så når ka­me­ra­er­ne er sluk­ket, er der man­gel på respekt mel­lem Thor­ning og Løk­ke. De to bej­le­re til stats­mi­ni­ster­po­sten har fak­tisk et hi­sto­risk dår­ligt for­hold til hin­an­den, si­ger kil­der i beg­ge par­ti­er, kil­der tæt på re­ge­rin­gen, samt kil­der, der tid­li­ge­re har ar­bej­det for Ven­stre.

De mang­ler respekt for hin­an­den og til­lid til hin­an­den, si­ger kil­der­ne. Og det kan væ­re et pro­blem, for det er nød­ven­digt for en stats­mi­ni­ster og en op­po­si­tions­le­der in­di­mel­lem at kun­ne hol­de for­tro­li­ge mø­der og at sto­le på, at man kan ta­le fortroligt sam­men, uden at det bli­ver læk­ket bag­ud til den an­dens par­ti­o­r­ga­ni­sa­tion. Den til­lid er ik­ke til ste­de, hæv­der kil­der­ne. Det be­næg­tes dog hårdnak­ket af Lars Løk­ke Ras­mus­sen selv og af top­folk hos bå­de So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne og Ven­stre.

» De har vir­ke­lig ik­ke me­get til overs for hin­an­den. Han me­ner, hun er en po­li­tisk ama­tør. Og hun har in­gen respekt for ham på grund af hans livs­fø­rel­se og rod med bi­lag, « si­ger en kil­de tæt på re­ge­rin­gen.

Den moral­ske stats­mi­ni­ster

Et fol­ke­tings­med­lem i Ven­stre for­kla­rer, at Løk­ke fø­ler sig som den moral­ske stats­mi­ni­ster og der­for har svært ved at ac­cep­te­re, at han tab­te mag­ten til Thor­ning i 2011. Et an­det V- med­lem af Fol­ke­tin­get for­kla­rer, at Løk­ke in­ter­nt har sagt, at han egent­lig er im­po­ne­ret af, at Thor­ning kan læ­re en sæt­ning, som hun bli­ver ved med at gen­ta­ge. En ty­de­lig­gø­rel­se af, hvor­dan Hel­le Thor­ning og Lars Løk­ke ad­skil­ler sig fra hin­an­den: Han er in­tu­i­tiv og gri­ber en stem­ning, når han er i gang med po­li­ti­ske for­hand­lin­ger. Thor­ning er me­get kon­trol­le­ret, per­fek­tio­ni­stisk og min­dre im­pulsiv.

God­kend­te grove an­non­cer

Hel­le Thor­ning- Sch­midt har og­så selv god­kendt de kon­tro­ver­si­el­le an­non­cer, hvor man ser et fo­to af en hær­get Lars Løk­ke på en bag­grund af utal­li­ge bi­lag - en an­non­ce, som man­ge men­te, var græn­se­over­skri­den­de.

Det dår­li­ge kli­ma har med­ført, at nog­le vig­ti­ge sam­ta­ler mel­lem So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne og Ven­stre er ble­vet hånd­te­ret af an­dre mi­ni­stre. F. eks. ta­ler fi­nans­mi­ni­ster Bjar­ne Cory­don ud­mær­ket med Lars Løk­ke, og de har og­så klap­pet ting af sam­men. Des­u­den ta­ger er­hvervs­mi­ni­ster Hen­rik Sass Lar­sen sig iføl­ge BTs op­lys­nin­ger af en del af kon­tak­ten med Ven­stre. Han har f. eks. for­tro­li­ge sam­ta­ler med Ven­stres fi­nansord­fø­rer Pe­ter Christensen.

Al­min­de­li­ge væl­ge­re fik et glimt af den mang­len­de respekt for mod­par­ten un­der du­el­len sid­ste søn­dag, hvor Løk­ke sag­de:

» Der er så me­get, du ik­ke for­står. «

Og da Thor­ning til gen­gæld nedladende sag­de » Nåå­eh, « til Løk­ke.

Vil pro­vo­ke­re Løk­ke

Hel­le Thor­ning- Sch­midt er gå­et me­get hårdt til Lars Løk­ke i beg­ge du­el­ler. Iføl­ge BT’s op­lys­nin­ger er det en del af Thor­nings stra­te­gi at pro­vo­ke­re Lars Løk­ke og for­sø­ge at hid­se ham op. Mens Ven­stres stra­te­gi til gen­gæld er, at Løk­ke skal be­va­re ro­en og vi­se at det er ham, der har bedst styr på tin­ge­ne.

Da Mo­gens Lyk­ke­toft var for­mand for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne og skul­le prø­ve at vin­de over Anders Fogh Ras­mus­sen i 2005, hav­de Ven­stre en stra­te­gi, man kald­te ’ at lok­ke ge­de­buk­ken frem i Lyk­ke­toft’. Lyk­ke­toft har et il­tert tem­pe­ra­ment, og Ven­stre­fol­ke­ne men­te, han med sit lan­ge fip­skæg lig­ne­de en vred ge­de­buk, når han blev sur.

Nu prø­ver So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne at gi­ve igen af sam­me skuf­fe. De hå­ber at kun­ne lok­ke hid­sig­prop­pen frem i Løk­ke. Det er en an­er­kendt spin­stra­te­gi at ’ den, der ta­ber be­sin­del­sen, ta­ber og­så val­get.’ Hidtil er det dog ik­ke lyk­ke­des. Men an­den du­el var klart me­re ond­skabs­fuld end den før­ste, og spørgs­må­let er, om du­el­len i af­ten bli­ver den, hvor ma­sker­ne for al­vor fal­der.

BTs po­li­ti­ske kom­men­ta­tor Søs Ma­rie Serup, der har ar­bej­det som spin­dok­tor for Lars Løk­ke, er ik­ke i tvivl om, at for­hol­det mel­lem de to for­mænd er me­get dår­ligt:

» Der er ik­ke no­get godt for­hold mel­lem de to. For­mæn­de­ne for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne og Ven­stre har hi­sto­risk set haft nog­le ud­mær­ke­de og for­tro­li­ge for­hold, hvor man har kun­net ta­le om be­ho­vet for re­for­mer og sær­li­ge løs­nin­ger. Så­dan en ty­pe for­hold har Thor­ning og Løk­ke ik­ke. De har haft mø­der om EU- om­rå­det, men når det kom­mer til de sto­re re­for­mer, har der ik­ke væ­ret den sto­re kon­takt mel­lem net­op de to. Der har an­dre mi­ni­stre ta­get sig af kon­tak­ten til Ven­stre, f. eks. fi­nans­mi­ni­ster Bjar­ne Cory­don og tid­li­ge­re øko­no­mi­mi­ni­ster Mar­gret­he Ves­ta­ger, « si­ger hun.

Lars Løk­ke Ras­mus­sen af­vi­ser fuld­stæn­dig, at der skul­le væ­re et dår­ligt for­hold.

» Vi har et ud­mær­ket for­hold, og vi er jo og­så beg­ge pro­fes­sio­nel­le. Vi kan og­så mø­des og ud­veks­le op­lys­nin­ger i for­tro­lig­hed. Det har vi og­så gjort. Bå­de mens Hel­le Thor­ning- Sch­midt har væ­ret stats­mi­ni­ster og den­gang jeg selv var stats­min­mi­ster, og hun var op­po­si­tions­le­der, « si­ger Lars Løk­ke Ras­mus­sen.

TORS­DAG 11. JU­NI 2015 ond mel­lem to top­po­li­ti­ke­re, der godt kan li­de hin­an­den. «

Livs­fø­rel­sen skil­ler

Ter­man­sen tror især Thor­ning mang­ler respekt for Løk­kes livs­fø­rel­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.