To vidt for­skel­li­ge men­ne­sker

BT - - NYHEDER -

Hel­le Thor­ning og Lars Løk­ke er grund­læg­gen­de to for­skel­li­ge men­ne­sker. Så­dan ly­der det fra den Po­li­ti­ske kom­men­ta­tor på Ra­dio24/ Syv, Jesper Ter­man­sen, der og­så tid­li­ge­re har ar­bej­det som spin­dok­tor. » Det er mit ind­tryk at der er grund­læg­gen­de men­ne­ske­li­ge for­skel­le mel­lem de to ho­ved­per­so­ner. Lars Løk­ke Ras­mus­sen har brugt he­le sit voks­ne liv på po­li­tik. Han me­ner, at Thor­ning slet ik­ke har den sam­me bal­last. Og det er ty­de­ligt, at han ik­ke har no­gen vi­de­re respekt for hen­des po­li­ti­ske kun­nen, « si­ger han og til­fø­jer:

» Det bli­ver be­kræf­tet af den før­ste del af hen­des re­ge­rings­pe­ri­o­de, hvor det er et dys­funk- tio­nelt sam­ar­bej­de, hun har - især med SF. Der­med kom­mer han til at un­der­vur­de­re hen­des styr­ker, og det kan man af­læ­se i de­bat­ter­ne mel­lem de to, og og­så i spør­ge­ti­men i Fol­ke­tin­get.

De­bat­ten bli­ver sjæl­dent rig­tig

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.