OR HIN­AN­DEN 18. JU­NI

En er hi­sto­risk rin­ge

BT - - NYHEDER - Kil­de tæt på re­ge­rin­gen

TORS­DAG 11. JU­NI 2015

» Jeg tror, hun respek­te­rer hans kun­nen og vi­den, men mang­ler respekt for hans per­son­li­ge livs­fø­rel­se. Hun er den kon­trol­le­re­de le­der, som kan stå igen­nem at bli­ve hak­ket på dag og nat, selv om det er umen­ne­ske­ligt hårdt.

Men Lars Løk­ke har haft svært ved at hånd­te­re sit eget pri­vat­liv på en må­de, så det ik­ke ska­der par­ti­et, « si­ger han.

BTs po­li­ti­ske kom­men­ta­tor Søs Ma­rie Serup me­ner, at til­li­den ik­ke er i top.

» Det sæt­ter selv­føl­ge­lig sit af­tryk i det for­hand­lings­kli­ma, der kan væ­re på Chri­sti­ans­borg, som langt hen ad vej­en ba­se­rer sig næ­sten li­ge så me­get på per­son­li­ge re­la­tio­ner og til­lids­fuldt sam­ar­bej­de, som det gør på po­li­ti­ske enig­he­der el­ler ue­nig­he­der. Det går okay, når de sid­der over­for hin­an­den, men ef­ter hvad man hø­rer, er det ik­ke no­gen åben­hjer­tig snak, de får med hin­an­den. Hvis man spør­ger dem, vil de beg­ge si­ge, at de har for­søgt at få en di­a­log, men at den an­den ik­ke er sær­lig imø­de­kom­men­de. Nøg­ter­nt må man si­ge, at til­li­den mel­lem de to ik­ke er i top, « si­ger Søs Ma­rie Serup.

tnk, kark-

Luf­ten er kold mel­lem Hel­le Thor­ning og Lars Løk­ke.

Fo­to: Keld Navn­toft

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.