VALG 2015 Valg­kamp – da­gen i går

BT - - NYHEDER - Laurits Bak Lyck la­ly@ bt. dk

TORS­DAG 11. JU­NI 2015

HÅRD TO­NE

En­hver valg­kamps cen­tra­le strid kan fra tid til an­den kam­me over.

Ons­da­gen ind­led­tes med, at TV2 und­skyld­te over for Ven­stres næst­for­mand for et sær­de­les kri­tisk in­ter­view af­te­nen for­in­den. Næst­for­man­den var kom­met i clinch med TV2- vær­ten Divya Das, som spurg­te, om der over­ho­ve­det var et vi­den­ska­be­ligt grund­lag for Ven­stres asylud­spil.

Kri­sti­an Jensen re­fe­re­re­de til en lek­tor fra Syd­dansk Uni­ver­si­tet samt en rap­port fra det eu­ro­pæ­i­ske græn­se­kon­tro­la­gen­tur Fron­tex. Men Jensen og Das tal­te an­gi­ve­ligt for­bi hin­an­den, og på et tids­punkt kun­ne TV2- vær­tens ud­brud tol­kes, som om hun be­skyld­te ham for at ly­ve.

Det var imid­ler­tid ik­ke me­nin­gen, og tv- sta­tio­nen gav der­for en und­skyld­ning for den hår­de to­ne.

Ud­læn­din­ge­kor­tet

En hård to­ne har der og­så væ­ret, si­den sa­la­fi sten Ad­nan Av­dic fre­dag aft en to­ne­de frem på TV2 News. Han fi k nem­lig bå­de op­for­dret til, at mus­li­mer ik­ke skul­le stem­me, og sagt ’ I hel­ve­de med grund­loven’.

No­get af en ga­ve til blå blok, som på den må­de ik­ke selv be­hø­ve­de at spil­le ’ ud­læn­din­ge­kor­tet’, som det po­pu­lært kal­des.

I går lag­de Lars Løk­ke Ras­mus­sen så vej­en for­bi Oden­se- by­de­len Volls­mo­se, hvor der da­gen før var ble­vet ka­stet med så­kald­te mo­lo­tov- co­ck­tails mod en po­li­ti­bil.

Her drøft ede han be­gi­ven­he­der­ne med fl ere - især un­ge - be­bo­e­re, der dog måt­te kæm­pe med den frem­mød­te pres­se om ad­gan­gen til Ven­stre- for­man­den.

Tryg­heds­ud­spil

I Bi­bli­o­teks­ha­ven ved Chrsti­ans­borg hav­de Ma­nu Sa­re­en ( R) og Mette Fre­de­rik­sen ( S) for en stund ta­get mi­ni­ster­hat­te­ne på igen, da de præ­sen­te­re­de re­ge­rin­gens tryg­heds­ud­spil. Hvis det bli­ver gen­nem­ført, vil det sen­de 450 mil­li­o­ner kro­ner til blandt an­det ek­stra po­li­tiop­bud i om­rå­der med ro­ck­er- el­ler ban­de­ak­ti­vi­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.