Seks fængs­let i stør­re sag om be­stik­kel­se

BT - - NYHEDER - Mat­hil­de Graversen og Bir­ger A. Andersen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

GRUND­LOVS­FOR­HØR

De seks per­so­ner, som blev frem­stil­let i grund­lovs­for­hør ved Ret­ten i Ny­kø­bing Fal­ster i for­bin­del­se med en stør­re sag om be­stik­kel­se, er al­le ble­vet fængs­let.

Det for­tæl­ler for­svar­sad­vo­kat for en af de sig­te­de, Jør­gen Lan­ge.

» Ud­fal­det er ble­vet, at de seks, der blev frem­stil­let, al­le er ble­vet va­re­tægts­fængs­let i fi­re uger. Der er selv­føl­ge­lig en be­grun­det mi­stan­ke, el­lers kan man jo ik­ke fængs­les, og de fængs­les ef­ter be­stem­mel­sen om på­virk­nings­ri­si­ko, « si­ger han.

Af­gø­rel­sen faldt tid­ligt i går mor­ges kort før klok­ken fi­re, ef­ter rets­mø­det hav­de truk­ket ud i man­ge ti­mer. Al­le seks har kæ­ret af­gø­rel­sen til lands­ret­ten.

De seks er blandt i alt 13 per­so­ner, som blev an­holdt tirs­dag mor­gen, hvor der og­så ske­te ransag­ning af 17 adres­ser – her­i­blandt ho­ved­sæ­det for en af lan­dets stør­ste hardwa­re- le­ve­ran­dø­rer iføl­ge Com­pu­terwor­ld. Fle­re af de 13 blev løsladt igen, men al­le er fort­sat sig­te­de i sa­gen.

Ad­gang til sær­lig kon­to

Iføl­ge ankla­ge­skrif­tet hand­ler sa­gen om, at an­sat­te i Re­gion Sjæl­land gen­nem en år­ræk­ke er ble­vet be­stuk­ket med pen­ge og rej­ser. De er sig­te­de for mu­lig be­stik­kel­se i for­bin­del­se med køb og salg af it- ydel­ser til især Re­gion Sjæl­land. Iføl­ge TV2 er de sig­te­de mistænkt for at ha­ve haft ad­gang til en sær­lig kon­to hos mindst ét it- fir­ma, hvor der er ble­vet ind­sat 1,5 pro­cent af om­sæt­nin­gen par­ter­ne imel­lem.

Pen­ge­ne på kon­to­en – om­kring en mil­li­on kro­ner – er iføl­ge po­li­tiets mi­stan­ke si­den 2007 ble­vet brugt til blandt an­det at be­ta­le en ræk­ke af de sig­te­des op­hold i ind- og ud­land. Blandt an­det ind­går en tur til Du­bai til en vær­di af 80.000 kro­ner i mi­stan­ke­grund­la­get.

En højt pla­ce­ret me­d­ar­bej­der i Rigs­po­li­ti­et er blandt den hånd­fuld an­hold­te, som er ble­vet frem­stil­let i grund­lovs­for­hør. Rigs­po­li­ti­et har be­bu­det en in­tern un­der­sø­gel­se af sa­gen.

Dy­re rej­ser til Du­bai og urent trav er blandt de sjæld­ne ingredienser i en dansk sag med of­fent­ligt an­sat­te, der iføl­ge po­li­tiets sig­tel­se har ta­get i mod be­stik­kel­se. Ar­kiv­fo­tos: Si­mon Læs­søe/ Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.