LIG­HE­DEN STOP

Dan­mark er nu klo­dens mest li­ge sam­fund – men der er sta­dig stor for­skel på os i su­per­mar­ke­det

BT - - NYHEDER - Mads Kor­sa­ger Nielsen mkn@ bt. dk

Det kø­ber man i Dan­marks ri­ge­ste kom­mu­ne

HER HAR DE MEST

IND­KØBS- LIG­HED

Der duf­ter sødt af jord­bær for­an Su­perbrugs­en i Gen­tof­te. Bak­ker med rø­de dan­ske bær lok­ker der, hvor kun­der­ne går for­bi.

Dan­mark er iføl­ge OECD ver­dens mest li­ge sam­fund. Alt­så det sted på klo­den, hvor den øko­no­mi­ske for­skel mel­lem top og bund er mindst. En for­skel, der end­da er ble­vet end­nu min­dre fra 2011 og til 2013, hvor- fra de se­ne­ste op­gø­rel­ser stam­mer.

» Det er en dej­lig nyhed. Det dan­ske sam­fund er trygt, og man har en stor sik­ker­hed her, « si­ger Chri­sti­na Wies­ner.

Den 41- åri­ge Gen­tof­te- ad­vo­kat er på vej i Su­perbrugs­en for at kø­be ind til fa­mi­li­en, der blandt an­det tæl­ler to børn på fi­re og syv år.

Men selv i et land uden hø­je ud­s­ving i den så­kald­te gi­ni- ko­ef­fi­ci­ent, som OECD bru­ger til at må­le ulig­he­den med, er der for­skel på folk i su­per­mar­keds­kø­en.

Der er langt fra Su­per­brugs­ens jord­bær­duf­ten­de ind­gang i Gen­tof­te, hvor Dan­marks ri­ge­ste bor, og til su­per­mar­ke­det i lan­dets fat­tig­ste kom­mu­ne må­lt på dis­po­ni­bel ind­komst, nem­lig Lan­geland.

Sto­re lo­ka­le for­skel­le

Når de kø­ber pi­ske­flø­de på Lan­geland, kø­ber man øko­lo­gisk Äng­la­mark mini­mælk i Gen­tof­te. Når der ry­ger spansk ‘ Sal­chi­chon’ gour­met­pøl­se i kur­ven i Gen­tof­te, væl­ger man di­sco­unt- rul­lepøl­sen på Lan­geland. Her skå­ler man og­så i Brøn­dums snaps, mens den mest solg­te spi­ri­tus i Su­perbrugs­en i Gen­tof­te i år er gin fra Gor­dons.

Det vi­ser en op­gø­rel­se over de mest solg­te va­rer, for­delt på va­re-

TORS­DAG 11. JU­NI 2015 grup­per i to lo­ka­le Su­per­brugs­ensu­per­mar­ke­der, som Coop har la­vet for BT.

» Dyk­ker man lidt ned, så op­le­ver vi fak­tisk ret sto­re for­skel­le. Der skal ik­ke væ­re man­ge ki­lo­me­ter mel­lem bu­tik­ker­ne, før der er for­skel på tra­di­tio­ner og det, kun­der­ne ef­ter­spør­ger. Det kan ha­ve no­get med ind­komst at gø­re, men det kan og­så væ­re al­der, lo­ka­le tra­di­tio­ner og kon­kur­ren­ce­si­tu­a­tio­nen, der er for­kla­rin­gen, « si­ger Ken­neth Pe­der­sen, kæ­de­di­rek­tør i Su­perbrugs­en.

Den nye op­gø­rel­se fra OECD, der er den ve­st­li­ge ver­dens øko­no­mi­ske sam­ar­bejds­or­ga­ni­sa­tion, vi­ser,

Avo­ca­do, spi­se­mod­ne Äng­la­mark øko­lo­gi­ske ba­na­ner Blå­bær, 300 g Lø­se ba­na­ner Äng­la­mark ap­pels­i­ner Avo­ca­do, lø­se Jord­bær Øko­lo­gi­ske æb­ler i po­se Æb­ler, Pink La­dy Mør­ke vin­d­ru­er Gor­dons Gin Aal­borg Taf­fel Akvavit Smir­noff vod­ka Vlakoff vod­ka Fer­net Bran­ca Lys­holm Li­nie Aquavit Bailey’s li­kør Gam­mel Dansk Fa­mous Grou­se whi­sky Äng­la­mark mini­mælk Äng­la­mark skum­met­mælk Thi­se skyr Pi­ske­flø­de, Coop Mini­mælk, alm. Äng­la­mark let­mælk Let­mælk, alm. Äng­la­mark pi­ske­flø­de Thi­se mini­mælk Thi­se jer­sey­mælk Kogt skin­ke Grov­hak­ket le­ver­postej, 200g Keu­lens­chin­ken Tulip ba­con Roast­be­ef, på­læg Grov­hak­ket le­ver­postej, 500 g Øko­lo­gisk ok­sespe­gepøl­se Fransk po­stej Cit­te­rio par­ma­skin­ke Sal­chi­chon, spansk spe­gepøl­se Gen­tof­te: 363.825 kr. Ru­der­s­dal: 353.767 kr. Hørs­holm: 336.218 kr. Lyng­by- Ta­ar­bæk: 282.845 kr. Fu­re­sø: 273.454 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.