Nu kom­mer ren­te­hop­pet

BT - - NYHEDER - GRA­FIK Povl Dengsøe Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Fo­to: Iris

at Dan­mark end­da gi­ver bag­hjul i lig­hed til lan­de, der nor­malt slår os. I man­ge år lå Island, Nor­ge og Slove­ni­en over Dan­mark, når det hand­ler om at ska­be øko­no­misk lig­hed. Dem har vi nu lagt bag os.

Dan­mark helt i bund

Gi­ni- ko­ef­fi­ci­en­ten vi­ser, hvor me­get af de sam­le­de ind­kom­ster der skal flyt­tes fra dem, der har me­re end gen­nem­snit­tet, og til an­dre der har min­dre, før al­le har præ­cis den sam­me ind­komst.

I Dan­mark er an­de­len ne­de på 24,9 pro­cent, hvil­ket er en del la­ve­re end Sve­ri­ge ( 9) med 27,4 og Stor­bri- tan­ni­en ( 29), der er op­pe på 31,1. USA er med 40,1 num­mer 31 på li­sten.

Der er langt fra gi­ni- ko­ef­fi­ci­ent og til grønt­sags­af­de­lin­gen i Gen­tof­te. Og så al­li­ge­vel ik­ke. Coops ana­ly­se af ind­købsva­ner­ne vi­ser, at der bli­ver solgt mas­ser af øko­lo­gi­ske va­rer til lan­dets ri­ge­ste.

» Det er nok rig­tigt. Jeg kø­ber i hvert fald kun øko­lo­gisk frugt og grønt. Det er bed­re for mil­jø­et og bør­ne­ne, « for­tæl­ler Chri­sti­na Wies­ner for­an Su­perbrugs­en i Gen­tof­te.

På Lan­geland er det an­der­le­des. Her er be­st­sel­le­ren nem­lig et klas­sisk æb­le i løs vægt- uden ø- mær­ke.

HER HAR DE MINDST Nor­dea ud­ste­der 3,5 pro­cents bo­lig­lån. Det bli­ver dy­re­re at lå­ne pen­ge.

Scan­pix

BO­LIG­LÅN

De re­kord­la­ve ren­ter ryk­ker læn­ge­re og læn­ge­re væk.

Nor­dea Kre­dit er som det før­ste re­al­kre­dit­sel­skab gå­et i gang med at for­be­re­de en ny ob­liga­tions­se­rie til 30- åri­ge fast­for­ren­te­de lån til 3,5 pro­cent. Det er va­ri­an­ten uden af­drag, frem­går det af en fondsDet var uven­tet po­si­ti­ve tal fra det børs­med­del­el­se. ame­ri­kan­ske ar­bejds­mar­ked, der

» I ly­set af den se­ne­ste ren­teud­fra i går mor­ges send­te ren­ten op. vik­ling åb­ner Nor­dea Kre­dit i næDe ame­ri­kan­ske ren­ter smit­ter ste uge for ud­ste­del­se af 3 ½ pct. tem­me­lig me­get af på de eu­ro­pæi2047 med mu­lig­hed for af­drags­fri­ske og dan­ske ren­ter, og der­med hed i op til 10 år, « hed­der det i med­var de ame­ri­kan­ske tal for­ment­lig de­lel­sen. år­sa­gen til, at kur­sen på de dan­ske

Den nye lå­ne­se­rie er­stat­ter lån re­al­kre­di­tob­liga­tio­ner i lø­bet af i til 3 pro­cent, for­di kur­sen er fal­det går for­mid­dag faldt til un­der kurs så me­get og der­med 96.gi­ver kun­der­ne så sto­re kurstab ved op­ta­gel­se Tal­le­ne kom fra den så­kald­te af lå­net, at an­be­fa­lin­gen skif­ter til Jolts- rap­port, der vi­ste, at USA er den hø­je­re ren­te. tæt­te­re på fuld be­skæf­ti­gel­se end for­ven­tet. Den ame­ri­kan­ske cen­tral­bank sty­rer ren­te­ni­veau­et ud fra bå­de in­f­la­tion og be­skæf­ti­gel­se, så høj be­skæf­ti­gel­se og­så med­fø­rer sti­gen­de ren­te.

Den se­ne­ste må­neds sti­gen­de ren­ter har lagt en dæm­per på den kon­ver­te­rings­bøl­ge, der er skyl­let ind over lan­det i 2015. Det vi­ser nye tal fra Re­al­kre­di­t­rå­det.

» Dan­ske bo­li­ge­je­re og virk­som­he­der har i 2015 for al­vor kun­net hø­ste frug­ter­ne af de la­ve ren­ter. Men i takt med at ren­ter­ne er ste­get den se­ne­ste må­ned, er om­læg­nings­ly­sten hos dan­sker­ne lø­jet en smu­le af, « ud­ta­ler Ane Ar­nth Jensen, di­rek­tør i Re­al­kre­di­t­rå­det, i en pres­se­med­del­el­se.

Dy­re­re og svæ­re­re at lå­ne

Men den hø­je­re ren­te vil selv­føl­ge­lig og­så gø­re bo­lig­køb og op­ta­gel­se af nye fast­for­ren­te­de lån dy­re­re. Sam­let set er det ble­vet 850 kro­ner dy­re­re at be­ta­le på et af­drags­frit lån på en mil­li­on kro­ner, op­ly­ser bo­li­gø­ko­nom i Nor­dea Kre­dit Li­se Nytoft Berg­mann.

» Den sti­gen­de ren­te gør det dy­re­re at væ­re bo­lig­kø­ber og be­ty­der, at det er ble­vet svæ­re­re at bli­ve kre­dit­god­kendt. Ale­ne det se­ne­ste døgn er kur­sen på de lan­ge obligationer fal­det med 1,2 kur­spo­int, mens de si­den be­gyn­del­sen af fe­bru­ar, hvor ren­ten var la­vest, er fal­det med 9- 10 kur­spo­int for de mest kurs­føl­som­me se­ri­er, « skri­ver hun i en kom­men­tar.

I kon­kre­te ydel­ser skal en bo­li­ge­jer af med cir­ka 2.510 kro­ner om må­ne­den for de kom­men­de 3,5 pro­cents lån, mens de til­ba­ge i fe­bru­ar, da ren­ten var på sit lav­punkt, kun­ne slip­pe med 1.660 kro­ner ef­ter skat for at lå­ne en mil­li­on kro­ner.

USA- be­skæf­ti­gel­se hæ­ver ren­ten

Po­si­ti­ve tal fra be­skræf­ti­gel­ses­fron­ten i USA træk­ker ren­ten op.

Lø­se æb­ler Lø­se ba­na­ner Mør­ke dru­er Jord­bær, 900 g Små ba­na­ner, pak­ke­de Ap­pels­i­ner i net Blå­bær, 300 g Äng­la­mark øko­lo­gi­ske ba­na­ner Grøn­ne dru­er Vin­d­ru­er, 500 g Brøn­dums snaps 1- En­kelt bit­ter Cap­tain Mor­gan rom Gam­mel Dansk Lys­holm Li­nie Aquavit Dr. Ni­el­sens bit­ter Vlakoff vod­ka Bailey’s li­kør Tul­la­mo­re Dew whi­sky Aal­borg Taf­fel Akvavit Pi­ske­flø­de, Coop X- tra let­mælk X- tra mini­mælk Sød­mælk, alm. Let­mælk, alm. Frisk koldskål Äng­la­mark pi­ske­flø­de Thi­se sød­mælk Mini­mælk, alm. Cre­me frai­che, Coop Grill­pøl­ser Lan­ge­læn­der ho­t­dog­pøl­ser Lan­ge­læn­der wi­e­ner­pøl­ser Ba­con- ter­nin­ger Frank­fur­ter- pøl­ser Ham­bur­ger­ryg, Coop Ham­bur­ger­ryg, X- tra Ba­con X- tra Rul­lepøl­se, Coop Rul­lepøl­se, X- tra Lan­geland: 174.085 kr. Lol­land: 178.638 kr. Ærø: 180.695 kr. Born­holm: 181.589 kr. Tøn­der: 182.838 kr.

Dan­marks er ver­dens mest li­ge sam­fund, men der er al­li­ge­vel for­skel på rig og fat­tig. I Su­perbrugs­en i Gen­tof­te er Gor­dons gin den mest solg­te spi­ri­tus. I Rud­kø­bing på Lan­geland er det Brøn­dums snaps.

Fo­to: Si­mon Skip­per

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.