Hvor er Lisa?

En svensk pi­ge har væ­ret for­s­vun­det, si­den hun søn­dag af­ten gjor­de klar til at ta­ge hjem fra ar­bej­de

BT - - NYHEDER - Maria Christine Mad­sen ma­ma@ bt. dk NOR­GE SVE­RI­GE Fo­to: Björn Lars­son Rosvall

FOR­S­VUN­DET

Da 17- åri­ge Lisa Holm fik fri fra ar­bej­de i den midts­ven­ske by Kin­ne­kul­le søn­dag af­ten, send­te hun en sms til si­ne for­æl­dre, hvor hun skrev, at hun var på vej hjem. Det var hen­des sid­ste liv­s­tegn. Si­den har hun væ­ret for­s­vun­det, og po­li­ti­et fryg­ter nu, at hun er ble­vet kid­nap­pet.

In­gen har hørt fra den 17- åri­ge pi­ge, si­den hun send­te sms’en søn­dag af­ten klok­ken 18.23. Det sven­ske po­li­ti valg­te der­for i går at gå ud med hen­des navn og bil­le­de i håb om, at det kan fø­re til, hun bli­ver fun­det.

For po­li­ti­et har ik­ke man­ge spor at gå ef­ter i sa­gen, for­tæl­ler po­li­tiets tals­mand i Vä­stra Göta­land Chri­ster Fux­borg til sven­ske Me­tro.

» Alt ty­der på, at Lisa er ble­vet bort­ført mod sin vil­je, « si­ger han.

Nøg­ler­ne sad i tæn­din­gen

Da Lisa Holms for­æl­dre gik fo­re­ta­ges tek­ni­ske ana­ly­ser af hand­sken for at fast­slå, om det er hen­des.

Mistæn­ke­lig gæst på ca­fe­en

Et an­det spor, som svensk po­li­ti ar­bej­der med, er en kun­de på ca­fe­en, der skae ha­ve op­ført sig mistæn­ke­ligt.

Po­li­ti­et har få­et fri­gjort ek­stra res­sour­cer i ef­ter­søg­nin­gen på Lisa, så de kan af­sø­ge et stør­re om­rå­de.

» Vi har af­søgt om­rå­det om­kring hen­des knal­lerts par­ke­rings­sted, hvor vi har fun­det nog­le ef­fek­ter, men ind­til vi­de­re er der ik­ke no­get, der kan til­skri­ves den 17- åri­ge. Vi har dog fun­det ci­ga­rets­kod og lig­nen­de, der er ble­vet sendt til ana­ly­se, « si­ger Chri­ster Fux­borg til Af­ton­bla­det.

Et par ki­lo­me­ter syd for caféen fandt po­li­ti­et de­le af en smadret iPho­ne, som man me­ner kan væ­re Lisa Holms. Svensk po­li­ti har der­for sat mel­lem 10 og 20 hund­e­pa­trul­jer ind for at le­de ef­ter pi­gen i det om­rå­de.

Lisa Holms te­le­fon har ik­ke væ­ret i brug, si­den hun send­te be­ske­den til si­ne for­æl­dre og gjor­de klar til at sæt­te sig op på sin knal­lert for at kø­re hjem.

Fle­re hund­re­de fri­vil­li­ge for­sø­ger at hjæl­pe det sven­ske po­li­ti med at fin­de Lisa Holm.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.