T - IN­GEN REI­MAR Af kær­lig­hed til fe­sten

Dan­marks egen par­ty­kon­ge Jo­hn­ny Rei­mar min­des den af­dø­de ty­ske su­per­stjer­ne Ja­mes Last

BT - - NYHEDER - Jan Erik­sen jae@ bt. dk

TORS­DAG 11. JU­NI 2015

FOR BAN­DETS SKYLD: Bre­men kun­ne og­så spil­le tu­ba, kla­ver og trom­pet. Mul­ti­mu­si­ke­rens helt unik­ke ind­spil­nings­stil, hvor man kan hø­re fe­sten og mu­sik­ken på én gang, op­stod, da Last ved et til­fæl­de kom til at op­ta­ge én af si­ne eg­ne fe­ster på en gam­mel spo­lebånd­op­ta­ger.

Snart spyt­te­de han det ene in­stru­men­tale ’ Ja­mes Last Non- stop par­ty’- al­bum ud ef­ter det an­det. Og mil­li­o­ner af ty­ske fans kun­ne ik­ke få nok.

» Ja­mes Last var ef­ter­krig­sti­dens før­ste sto­re po­pkul­tu­rel­le am­bas­sa­dør for Tys­kland, der el­lers hav­de le­vet med en mas­se uvil­je, « si­ger BTs mu­sikjour­na­list Jan Erik­sen, der som én af de sid­ste dan­ske jour­na­li­ster in­ter­viewe­de den le­gen­da­ri­ske par­ty­kon­ge.

Og Jan Erik­sen for­kla­rer og­så, hvor­dan Ja­mes Lasts uen­de­li­ge fest snart og­så fandt et mil­li­on­pu­bli­kum i Dan­mark.

» Det var i slut­nin­gen af 60er­ne og be­gyn­del­sen af 70er­ne. Folk flyt­te­de i par­cel­hus. De hav­de pen­ge imel­lem hæn­der­ne. Man­ge hav­de de- res eget fest­lo­ka­le i kæl­de­ren. Hjem­me­ba­ren var la­det med Mar­ti­ni og Liebfrau­milch. Og der var Ja­mes Last med det per­fek­te lydspor til fe­sten, « si­ger Jan Erik­sen.

Ja­mes Last ud­send­te over 190 al­bum i eget navn. Han tjen­te hund­re­de­vis af mil­li­o­ner. Men mu­si­kel­ske­ren, der blev 86 år, in­drøm­me­de og­så blankt, at han ik­ke var for­ret­nings­mand.

Druk og da­mer

Mens der of­te gik druk i den, og mens da­mer­ne væl­te­de ind og ud af Lasts ho­tel­væ­rel­ser, for­må­e­de den po­pu­læ­re band­le­der og­så at sæt­te stort set he­le for­mu­en over styr. Han ar­bej­de­de hårdt til det sid­ste. Men Ja­mes Last var al­drig en mand, der sat­te sig selv først.

Og så­le­des hu­sker Jo­hn­ny Rei­mar:

» Den sid­ste tur­né i 2014 og 2015 var mest for mu­si­ker­nes skyld. Og det var ik­ke før­ste gang. Ja­mes Last drog of­te på tur­né uden selv at tje­ne en kro­ne. He­le over­skud­det gik til mu­si­ker­ne, som han el­ske­de at ar­bej­de sam­men med, « si­ger Jo­hn­ny Rei­mar.

ET HÅRDT LIV

Ja­mes Last var kendt som op­fin­de­ren af ’ Hap­py So­und’ og hav­de ti­tel af ’ Der Par­ty Kö­nig’. Men li­vet var ik­ke al­tid par­ty og hap­py for Ja­mes Last. El­ler for fol­ke­ne i hans nær­me­ste om­gi­vel­ser.

I 2006 ud­gav han si­ne erin­drin­ger ’ Ja­mes Last. Me­in Le­ben’

Det er en for­tæl­ling om ut­ro­skab, kon­kurs og uhæm­met druk - og en kræft­syg­dom, som den­gang syn­tes hel­bredt.

» Hvor­for jeg gør det? Jeg er gam­mel nok til at for­tæl­le sandheden. Jeg be­hø­ver ik­ke skju­le no­get, min kær­lig­hed, min mu­sik, mit had, mit liv, mi­ne fejl. Jeg blot­læg­ger det he­le i bo­gen, « sag­de Ja­mes Last den­gang i et in­ter­view til BT.

Al­le­re­de som helt ung blev Last gift med sin før­ste sto­re kær­lig­hed Wal­traud. I den før­ste stor­heds­tid i 60/ 70er­ne, hvor han ud­send­te over 12 al­bum - om året - var æg­te­par­ret Last et sym­bol på æg­te ef­ter­krigstysk fa­mi­li­e­lyk­ke.

’ I før­ste halv­del af 80er­ne var jeg som pas­sa­ger i tur­bu­len­te fø­lel­ses­mæs­si­ge op- og ned­t­u­re. Jeg lær­te man­ge smuk­ke kvin­der at ken­de. Min ko­ne Wal­traud ane­de det vel, men hun lod sig ik­ke mær­ke. Må­ske for­di hun for­stod, at dis­se tur­néro­man­cer al­drig blev til an­det end krib­len, en flirt, et kys, en leg med ild,’ skrev Last i bi­o­gra­fi­en. Først ef­ter sin før­ste ko­nes død fandt han sam­men med en ny kvin­de.

Ga­s­af­læ­se­rens søn fra Bre­men solg­te me­re end 100 mio. par­ty­pla­der. Ja­mes Last kun­ne ha­ve le­vet sit liv som mil­li­ar­dær, hvis han ik­ke hav­de ødet sin for­mue væk i 80er­ne.

Fik FBI på nak­ken

» En tysk skat­te­rå­d­gi­ver an­be­fa­le­de mig at in­ve­ste­re i kli­nik­ker og re­kre­a­tions­cen­tre. De gik fal­lit.. En ame­ri­kansk rå­d­gi­ver over­tal­te mig til at kø­be en ( ned­lagt) vin­gård, ( luk­ke­de) olie­bo­retår­ne og ( af­sved­ne) bo­mulds­mar­ker. Alt sam­men skat­te­fri­ta­get. Tro­e­de jeg.

Jeg fik FBI på nak­ken. Jeg hav­de tabt al­le mi­ne pen­ge og måt­te be­ta­le mil­li­o­ner af Mark til skat­te­væ­se­net. Jeg er ik­ke en mo­ney­man. Pen­ge be­ty­der ik­ke al­ver­den for mig. Tjah. That’s life, « sag­de han til BT, og af­slø­re­de, hvor­dan han fik idéen til si­ne par­ty­pla­der.

» Jeg nævn­te for en pro­du­cent, at jeg hav­de få­et idéen til en pla­de med den­ne sær­li­ge stem­nings­fyld­te lyd. Han lyt­te­de og men­te, at det lar­me­de alt, alt for me­get. Før­ste gang vi op­tog i et stu­die, lød det me­re af fest end af mu­sik. Se­ne­re fandt jeg ud af at op­ta­ge fest og mu­sik hver for sig. 1, 2, 3, 4 og så var fe­sten i gang, « sag­de Last og til­fø­je­de:

» Jeg ind­spil­ler mi­ne pla­der ’ Aus Lie­be zu Par­ty’. Af kær­lig­hed til fe­sten. « VID­STE DU DET - OM JA­MES LAST 17. april 1929 navn: Hans Last – kæ­le­navn: ’ Han­si’ sag­de mu­sik­læ­re­ren: ’ Han­si har in­tet mu­si­kalsk ta­lent’

Wal­traud fra 1955 til 1997 ( ko­nen dø­de), Christine fra 1997 til i dag. Ro­nald og Ca­te­ri­ne Over 100 mil­li­o­ner

Ja­mes Last skrev san­gen ’ Fool’, der blev ind­spil­let af El­vis Pres­ley.

På si­ne pla­der for­tol­ke­de Last alt fra Vi­val­di og Bach til Ab­ba og Bob Mar­ley

Last skrev ’ The Se­duction’ fra Ri­chard Gere­fil­men ’ Ame­ri­can Gi­go­lo’ og ’ The Love­ly Shep­herd’ fra Qu­en­tin Ta­ran­ti­nos ’ Kill Bill’ Sid­ste al­bum: ’ Mu­sic is My Wor­ld’ fra 2011 Sid­ste kon­cert­tur­né: 2015 Min­de­høj­ti­de­lig­hed: I Ham­borg om to uger

Født: Ful­de Hvad Æg­te­ska­ber: Børn: Al­bumsalg: Fint sel­skab:

For­tolk­nin­ger:

Film­mu­sik:

Ja­mes Last blev 86 år. Den ty­ske par­ty­kon­ge dø­de af kræft i for­gårs i sit hjem i Fl­o­ri­da.

Fo­to: Reu­ters

Iføl­ge Jo­hn­ny Rei­mar drog Ja­mes Last of­te på tur­né uden selv at tje­ne en kro­ne. Alt over­skud gik til mu­si­ker­ne. Lasts sid­ste tur­né var i år. Fo­to: EPA

og Jo­han Ga­de­gaard

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.