Dot græd i gar­dero­ben

Dot Wes­smans ve­nin­de for­tæl­ler, at bak­ke san­ge­r­in­den er i sorg ef­ter brud­det med Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt

BT - - NYHEDER - Pe­ter Øl­holm Hans­son phan@ bt. dk

BRUD

» Jeg kun­ne ik­ke for­stå, at hun var så ked af det, hver gang hun skul­le ind at syn­ge i lør­dags. Hun græd he­le ti­den, « si­ger Dot Wes­smans ve­nin­de gen­nem 33 år.

For­kla­rin­gen kom i for­gårs. Bak­kesan­ge­r­in­den og Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt var gå­et hver til sit ef­ter ot­te års for­hold.

» Pu­bli­kum så det ik­ke. Men jeg så det. Jeg har kendt Dot i 33 år. Men selv om hun var helt ne­de i lør­dags, kla­re­de hun sin op­træ­den blæn­den­de. Hun er en stærk pi­ge, « ly­der det fra Dot Wes­smans tæt­te ve­nin­de Tina Grunwald, der og­så ar­bej­der i Bak­kens Hvi­le. San­ge­r­in­de­pavil­lo­nen lig­ger på Dy­re­havs­bak­ken nord for Kø­ben­havn, hvor Dot Wessman sam­men med de an­dre bak­kesan­ge­r­in­der har le­ve­ret far­ve­strå­len­de op­træ­de­ner år ef­ter år.

Bom­ben sprang via en kort­fat­tet pres­se­med­del­el­se. Her for­tal­te 57- åri­ge Dot Wessman, at det var slut mel­lem hen­de og den 34- åri­ge EU- par­la­men­ta­ri­ker,

Par­ret fik fra be­gyn­del­sen stor op­mærk­som­hed på grund af al­der­s­for­skel­len på 23 år og de to me­get for­skel­li­ge ver­de­ner, der stød­te sam­men. Hun, en kulørt bak­kesan­ge­r­in­de. Han, en ula­ste­ligt klædt po­li­ti­ker og stem­me­slu­ger fra Dansk Fol­ke­par­ti.

» De hav­de li­ge væ­ret af sted i by­en sam­men, og jeg hav­de set dem stå og kys­se hin­an­den i gar­dero­ben. De har væ­ret go­de til at skju­le det. Jeg vid­ste hel­ler ik­ke, at de var ble­vet kæ­re­ster den­gang, « for­tæl­ler Tina Grunwald og fort­sæt­ter:

Far­ve­rigt par

» De pas­se­de så godt sam­men. På hver si­ne præ­mis­ser selv­føl­ge­lig. Det er klart, det kan gi­ve pro­ble­mer, når man er sam­men med en som Mor­ten, der er 23 år yn­gre. Det har da væ­ret storm­fyldt. Men hun har bak- ket ham op he­le vej­en. «

Dot Wes­smans ve­nin­de for­tæl­ler sam­ti­dig, at det far­ve­ri­ge par var vel­lidt i om­gangskred­sen. Og man så med be­un­dren­de øj­ne på den 57- åri­ge bak­kesan­ge­r­in­de og den un­ge DF- po­li­ti­ker, der bo­e­de sam­men på Bak­ken, når Mor­ten Mes­ser­s­ch­midts ka­len­der til­lod det.

» Vi har al­le sam­men væ­ret mis­un­de­li­ge på dem. De har haft et fan­ta­stisk far­ve­rigt for­hold, « si­ger Tina Grunwald og til­fø­jer:

» Jeg glæ­der mig til at se Dot i dag, for da be­gyn­der vi en ny til­væ­rel­se. Vi har fo­re­stil­lin­ger og fuldt hus, og det skal hun nok kla­re. Det er jeg sik­ker på, « ly­der det fra ve­nin­den.

» Pu­bli­kum så det ik­ke. Men jeg så det. Jeg har kendt Dot i 33 år, « for­tæl­ler Dot Wes­smans næ­re ve­nin­de Tina Grunwald, der og­så op­træ­der i Bak­kens Hvi­le. Fo­to: Kasper Pals­nov og Martin Dam Kristensen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.