’ Man skal gø­re

Mor­ten Øster­gaard hav­de en tryg barn­dom i en pæn for­stad til Aar­hus, hvor for­æl­dre­ne lær­te ham om sam­funds­ansvar og om for­plig­tel­sen til at gø­re no­get for an­dre PO­LI­TISK LE­DER

BT - - NYHEDER - Mette Faur­holtSe­he­sted mela@ bt. dk

BARNDOMMENS GA­DE

» Når jeg gik til sko­le om mor­ge­nen, så fulg­tes jeg al­tid med Tau. Han bo­e­de de­r­in­de. «

- er par­ke­ret for­an barn­doms­hjem­met. I en al­der af 38 år skal han som for­mand for De Ra­di­ka­le for før­ste gang le­de par­ti­et frem mod et fol­ke­tings­valg, der nær­mer sig med ha­sti­ge skridt.

For en stund har Mor­ten Øster­gaard dog lagt valg­kamp og po­li­tik fra sig for at be­sø­ge sit gam­le barn­dom­skvar­ter. Det var her, grund­ste­ne­ne til den po­li­ti­ker, han er i dag, blev lagt. På vej hen til den fol­ke­sko­le, hvor Mor­ten Øster­gaard var elev , for­tæl­ler han om kam­me­ra­ter­ne, som fulg­tes det par mi­nut­ter, gå­tu­ren til sko­len ta­ger. Med et smil ud­pe­ger han det sted, hvor de skød gen­vej gen­nem en ga­ra­ge for at kom­me lidt hur­ti­ge­re frem.

» Jeg tror, de var lidt træt­te af det, dem der bo­e­de de­r­in­de, « si­ger han.

Fan­ta­stisk sko­le

Mor­ten Øster­gaard gik på Jel­le­bak­ke­sko­len fra 1. til 9. klas­se. Den­gang var bør­ne­ha­ve­klas­sen valg­fri, så han tog et år ek­stra i bør­ne­ha­ven, men faldt hur­tigt til i de nye om­gi­vel­ser på den sto­re sko­le.

» Det var en fan­ta­stisk sko­le, som var ret ny. Det, der ken­de­teg­ne­de den, var, at man gik i et ’ hus’ he­le sin sko­le tid, hvor små og sto­re var blan­det med hin­an­den. Jeg gik i G- hu­set, « si­ger han.

I dag har Jel­le­bak­ke­sko­len skift et navn til El­le­vangsko­len, men byg­nin­ger­ne er de sam­me, som da Mor­ten Øster­gaard var elev. Trods et ak­tivt liv med man­ge fri­tidsak­ti­vi­te­ter, lag­de Mor­ten Øster­gaard og­så me­gen ener­gi i sko­le­ar­bej­det og var en af de ele­ver, der sad for­re­st i klas­sen med hån­den i vej­ret.

» Det faldt mig ik­ke ret svært, og jeg har vel egent­lig al­tid kla­ret det gan­ske pænt, « si­ger han.

Ynd­lings­fa­get var dansk, men det var ik­ke kun på grund af det fag­li­ge ind­hold.

» Læ­rer­ne har haft enorm be­tyd­ning for, hvil­ke fag jeg bedst kun­ne li­de. Min dans­klæ­rer, Bir­git­te, var en helt fan­ta­stisk læ­rer. Hun me­stre­de at ud­for­dre al­le, og der­for var det nok dansk, der var mit ynd­lings­fag, « si­ger Mor­ten Øster­gaard.

Sam­le­de ind til ru­mæ­ne­re

Den ra­di­ka­le for­mand be­skri­ver sig selv som en me­get ta­len­de og dis­kus­sions­ly­sten ung mand, der ik­ke var ban­ge for at vi­se en­ga­ge­ment og gå for­re­st. var ble­vet sam­let ind, « for­tæl­ler Mor­ten Øster­gaard.

In­ter­es­sen for sam­fun­det har Mor­ten Øster­gaard med eg­ne ord få­et ind med mo­der­mæl­ken. Det tids­rum, hvor TV- Avi­sen blev sendt, var hel­ligt i fa­mi­li­en, hvor der ger­ne blev dis­ku­te­ret ak­tu­el­le em­ner ved spi­se­bor­det. Mor­ten Øster­gaard er slet ik­ke i tvivl om, at for­æl­dre­ne er en stor del af år­sa­gen til, han er ble­vet ra­di­kal.

» Mi­ne for­æl­dre har lært mig, at man skal gø­re no­get for an­dre. Hvis man selv har et trygt og godt liv, så har man en for­plig­tel­se til at gø­re no­get for an­dre, når man kan. Det er helt klart en af de vær­di­er, der har væ­ret med til at for­me mig som po­li­ti­ker. «

Høj ar­bejds­moral

Han frem­hæ­ver og­så for­æl­dre­nes hø­je ar­bejds­moral som en af de vig­ti­ge ting, han har få­et med hjem­me­fra.

» Man skal gø­re sig uma­ge med det, man la­ver, og mi­ne for­æl­dre har lært mig vig­tig­he­den af at pas­se si­ne for­plig­tel­ser. «

Når Mor­ten Øster­gaard spil­le­de fod­bold i sko­le­går­den, var det ik­ke et liv som po­li­ti­ker, han drøm­te om. Først og frem­mest drøm­te han om at sco­re det næ­ste mål, mens det kar­ri­e­re­mæs­sigt var et liv som først ad­vo­kat og si­den diplo­mat, der stod øverst på øn­ske­li­sten.

Eft er et år på hig­hs­chool i USA fort­sat­te Mor­ten Øster­gaard sin ud­dan­nel­se på Ris­skov Amts­gym­na­si­um, hvor han i en ti­me fi k sagt, at han ger­ne vil­le væ­re ge­ne­ral­se­kre­tær i FN li­ge­som Bout­ros Bout­ros- Gha­li.

» Ja, den er god med dig, Mor­ten Mor­ten Øster­gaard, « sva­re­de læ­re­ren, og si­den har til­nav­net hængt ved blandt ven­ner­ne fra gym­na­si­et.

TORS­DAG 11. JU­NI 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.