18. JU­NI

I DAG:

BT - - NYHEDER -

Ra­di­ka­le Ven­stres for­mand, Mor­ten Øster­gaard pe­ger mod et par­cel­hus, der lig­ger få se­kun­ders gang fra hans eget barn­doms­hjem, mens han med ra­ske skridt be­væ­ger sig ned ad barn­doms­ga­den i Aar­hus- for­sta­den Ris­skov.

Det var her, om­kran­set af par­cel­hu­se fra 1970er­ne med vel­trim­me­de, grøn­ne hæk­ke og ny­de­ligt pas­se­de blom­ster­be­de, han ud­kæm­pe­de fod­bold­du­el­ler med kam­me­ra­ten Tau mel­lem hjem­mela­ve­de mål på det luk­ke­de væn­ge, hvor barn­doms­hjem­met lig­ger.

Fa­mi­li­en Øster­gaard Kri­sten­sens gu­le mur­stensvil­la dan­ne­de en tryg ram­me om barn­dom­men, og for­æl­dre­ne, In­grid Bay­er Kristensen og Bent Øster­gaard Kristensen, hav­de valgt hu­set af net­op den år­sag. Det lig­ger i et kvar­ter, hvor de tre søn­ner ik­ke be­hø­ve­de at kryd­se en ene­ste vej, når de gik til sko­le.

For­års­grøn­ne hæk­ke

Nu går Mor­ten Øster­gaard igen tu­ren til sko­len ad den sten­belag­te sti, der er om­kran­set af for­års­grøn­ne hæk­ke, som han har gjort det tu­sin­de gan­ge før. Valg­kam­pen er i fuld gang, og kampag­ne­bus­sen - der er udsmyk­ket i Ra­di­ka­le Ven­stres pink sig­na­tur­far­ve

BT brin­ger en ræk­ke top­po­li­ti­ke­re til­ba­ge til barndommens ga­de i en se­rie om, hvor­dan op­dra­gel­se, fa­mi­lie, sko­len og ven­ner­ne har på­vir­ket den hi­sto­rie, der for­tæl­les om dem i dag. Vi af­prø­ver, om barndommens ga­de vir­ke­lig er vo­res væ­sens rod, som Tove Dit­lev­sen skrev i 1943.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.