Blå bog

BT - - NYHEDER -

Mor­ten Øster­gaard

Født den 17. ju­ni 1976. Gik på Jel­le­bak­ke­sko­len i Ris­skov ved Aar­hus, der i dag hed­der El­le­vangsko­len. Tog eft er fol­ke­sko­len et år på hig­hs­chool i USA, hvor­eft er han be­gynd­te på Ris­skov Amts­gym­na­si­um og blev stu­dent i 1996. I 1997 be­gynd­te han at læ­se statskund­skab på Aar­hus Uni­ver­si­tet og blev kan­di­dat i 2006. Ar­bej­de­de fra 2001 til 2005 som mar­keds­chef i virk­som­he­den Da­fo­lo i Aar­hus. Med­lem af Ra­di­ka­le Ven­stre si­den 1996, næst­for­mand for par­ti­et i 2002- 2005 og valgt til Fol­ke­tin­get i 2005. Er øko­no­mi- og in­den­rigs­mi­ni­ster og har tid­li­ge­re væ­ret skat­te­mi­ni­ster samt mi­ni­ster for forsk­ning, in­nova­tion og vi­de­re­gå­en­de ud­dan­nel­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.