Fær­re var­me hæn­der

BT - - NYHEDER -

Ud­gif­ter­ne

til ple­je af bor­ge­re over 65 år i pe­ri­o­den 2011- 2014 er fal­det med i gen­nem­snit 7,7 pro­cent i lan­dets kom­mu­ner. Når man ser på for­de­lin­gen lan­det over, fal­der ud­gif­ter­ne i 84 kom­mu­ner, og i 31 af dem fal­der ni­veau­et med over 10 pro­cent. Ud­gif­ter­ne til æl­dre sti­ger i 14 kom­mu­ner med mel­lem 0,1 og 11,6 pro­cent. ( Kil­de: Øko­no­mi- og In­den­rigs­mi­ni­ste­ri­et). An­tal­let af kom­mu­nalt an­sat or­di­nært so­ci­al- og sund­heds­per­so­na­le, om­reg­net til fuld tid, faldt på land­s­plan fra 2011 til 2014 med 1,2 pro­cent fra 63.450 til 62.682. Det sva­rer til en gen­nem­snit­lig re­duk­tion på ot­te fuld­tids­stil­lin­ger pr. kom­mu­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.