Ga­l­opkring­le og pæ­re­væl­ling

BT - - NYHEDER - Fo­to: DR TV

TV

To­bi­as på ka­ge­e­ven­tyr ( 1: 4) DR1 ons­dag 20.00 *** ***

al­le sam­men, for ka­me­ra­et el­sker To­bi­as. Han frem­træ­der op­rig­tigt be­gej­stret, hvil­ket er me­get sjæl­dent på tv. Han er smit­ten­de en­tu­si­a­stisk og fuld af ap­pe­tit på li­vet, og ’ Ka­ge­e­ven­ty­ret’ er sik­kert kun be­gyn­del­sen på en ny kar­ri­e­re.

Rej­se­ka­ge fra Skot­land

Men no­get er gå­et helt galt med op­skrif­ten. To­bi­as skal vi­se os ver­den, den­ne gang den skot­ske ø Is­le of Skye. Han skal mø­de de lo­ka­le, hvor han på æg­te ba­ck­pa­ck­er­vis na­tur­lig­vis skal cras­he på so­fa­en. Han skal mær­ke og vi­dere­for­mid­le den lil­le bys puls, sma­ge på de skot­ske spe­ci­a­li­te­ter og se, hvor­dan de bli­ver til. Ud i na­tu­ren og ned på pu­b­ben, spil­le shin­ty, ba­ge et par gan­ge un­der­vejs, og til slut sam­le al­le ind­tryk­ke­ne i en sær­lig rej­se­ka­ge.

Det er så­mænd alt sam­men me­get for­ven­te­ligt og helt fint, men af uransa­ge­li­ge år­sa­ger er det he­le kogt ned til en halv ti­me. Re­sul­ta­tet er alt for hek­tisk. Det skal oven i kø­bet vir­ke som om, hi­sto­ri­en er dre­vet frem af To­bi­as’ nys­ger­rig­hed og im­pulsi­vi­tet, men det er alt for indstu­de­ret og op­brudt til, at vi tror på det.

Alt bli­ver væl­tet sam­men til en pæ­re­væl­ling og klip­pet som en ga­l­opkring­le. Der er næp­pe en ene­ste sce­ne læn­ge­re end 90 se­kun­der, og hver­ken skot­ter­ne, Skot­land el­ler To­bi­as selv kom­mer rig­tigt til or­de. Det vir­ker me­re som en me­get lang trai­ler for et rej­se­pro­gram, vi ser, end pro­gram­met selv, og det er jo næp­pe me­nin­gen.

Det er svært at klan­dre To­bi­as for no­get af det­te. Han er fak­tisk god, når han får ti se­kun­ders ro til at stop­pe op og ta­le di­rek­te til ka­me­ra­et. Men det lig­ner ik­ke DR at ser­ve­re så halv­bagt en om­gang. En­ten skul­le de ha­ve holdt fo­kus i pro­gram­met langt me­re stramt, el­ler og­så - og helst - skul­le de ha­ve gi­vet for­tæl­lin­gen plads og la­det ’ Ka­ge­e­ven­ty­ret’ va­re en ti­me.

Så til­ba­ge til klip­pe­bor­det i en fart og lad de re­ste­ren­de tre pro­gram­mer hæ­ve til dob­belt stør­rel­se. Så kom­mer tv- ka­gen for­hå­bent­lig til at sma­ge af me­re end fast­food.

Det går alt for stærkt i de nye pro­gram­mer med ’ ka­ge­kon­gen’ To­bi­as, me­ner BTs an­mel­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.