Re­gent­par­ret ud­sky­der be­søg på Færø­er­ne

BT - - NYHEDER -

ROYALT

15. ju­ni skul­le re­gent­par­ret ha­ve be­søgt Færø­er­ne i for­bin­del­se med det år­li­ge som­mer­togt. Men i går med­del­te kon­ge­hu­set, at be­sø­get er ud­sat, for­di det fal­der sam­men med fol­ke­tings­val­get, der af­hol­des blot få da­ge ef­ter, 18. ju­ni.

På tu­ren skul­le dron­ning Mar­gret­he ha­ve rejst rundt med den færø­ske lag­mand Kaj Leo Jo­han­ne­sen, der sva­rer til Dan­marks stats­mi­ni­ster og re­præ­sen­te­rer det li­be­ra­le Sam­band­s­par­ti­et.

Men hof­fet og Kaj Leo Jo­han­ne­sens kon­tor har be­slut­tet, at det er bed­re at ven­te med be­sø­get til ef­ter val­get.

I sid­ste uge skrev Ber­ling­s­ke, at be­sø­get kun­ne ri­si­ke­re at få be­tyd­ning for val­gre­sul­ta­tet, for­di dron­ning Mar­gret­he skul­le mø­des med den li­be­ra­le par­ti­le­der.

Bå­de dan­ske og færø­ske po­li­ti­ke­re meld­te ud, at det var pro­ble­ma­tisk. BNB

Fo­to: Keld Navn­toft

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.