Kul­tur Dø­de­ns gab er til Dom­men

Der er kælet for bå­de de­tal­jer og spe­ci­a­l­eff ek­ter i den­ne for­ry­gen­de monster­fi lm

BT - - KULTUR - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

FILM

Li­ge­som te­e­na­ge- til­sku­er­ne i fi lmens ’ Ju­ras­sic Wor­ld’ kan nu­ti­dens bi­o­gr­af­gæ­ster væ­re svæ­re at im­po­ne­re. Men det skal nok lyk­kes med den­ne for­ry­gen­de fort­sæt­tel­se af Ste­ven Spi­el­bergs klas­si­ske monster­fi lm fra 1993.

Eft er det rag­na­rok, der af­slut­te­de den før­ste ’ Ju­ras­sic Park’fi lm for 22 år si­den, er der igen kom­met or­den i den for­hi­sto­ri­ske di­nosaurus- park på tro­peø­en Isla Nublas, ik­ke så langt fra Cos­ta Ri­ca.

Hver dag fl ok­kes 22.000 gæ­ster i ’ Ju­ras­sic Wor­ld’, hvor de på nært hold kan op­le­ve ha­vets kon­ge, mosa­sau­ren æde en gi­gan­tisk hvid haj i én mund­fuld, ny­de de tårn­hø­je bra­chosaurus gum­le på for­længst ud­dø­de tro­pe­træ­er og med åben mund se en T- Rex fl å sit byt­te i tu­sind styk­ker med si­ne dra­be­li­ge kæm­pekæ­ber.

Så går det løs

Men li­ge­som vir­ke­lig­he­dens bøl­ge af blo­ck­buster­fi lm, hvor ver­den nær­mest hver gang går un­der i et væld af ufat­te­li­ge spe­ci­a­l­eff ek­ter, er til­sku­er­ne be­gyndt at ta­ge det fan­ta­sti­ske di­no- sce­ne­ri for gi­vet. Og for at gi­ve ind­tje­nin­gen et hårdt til­trængt nøk opad, op­fi nder park­le­del­sen sim­pelt­hen sin helt egen di­nosaurus- mutant ’ In­do­mi­nus Rex’, der ik­ke ale­ne er stør­re, hur­ti­ge­re og langt me­re ag­gres­siv, men og­så ad­skil­li­ge gan­ge klo­ge­re end sin lam­me ’ fæt­ter’ T- Rex. og skær benovel­se over det fan­ta­sti­ske for­tids­dyr, der til­sy­ne­la­den­de blev vakt til li­ve på lær­re­det for­an os. Og i ’ Ju­ras­sic Wor­ld’ gør den un­ge in­struk­tør Co­lin Tre­vor­row sin læ­re­me­ster kun­sten eft er.

For før­ste gang i åre­vis blev un­der­teg­ne­de så­le­des bå­de im­po­ne­ret og skræmt ( på den go­de må­de) over fi lmens in­tet min­dre end fan­ta­sti­ske sce­ne­ri­er. Men li­ge­som Ste­ven Spi­el­berg, der selv har valgt den nye in­struk­tør, la­der Co­lin Tre­vor­row sig ik­ke nø­jes med im­po­ne­ren­de spe­ci­a­l­ef­fek­ter.

Så­le­des er hi­sto­ri­en trods op­lag­te lig­he­der med et­te­ren dy­na­misk, de­tal­je­ret og velskre­vet. For­tæl­lemæs­sigt ta­ger Tre­vor­row sig god tid for at læg­ge op til fi lmens af­gø­ren­de choks­ce­ner. Og så er ke­mi­en imel­lem samt­li­ge med­vir­ken­de no­get nær per­fekt.

Blo­ck­bu­ster- guf

På god gam­mel Kat­ha­ri­ne Hep­burn og Cary Grant­ma­ner kan kli­ni­ske Clai­re og su­per­se­je Owen, der har for­vand­let de død­sens­far­li­ge ve­lo­cirap­tor- di­nosau­rer til en slags hus­dyr, først ik­ke dø­je hin­an­den. Men som fa­ren bre­der sig, ud­vi­skes li­ge­gyl­di­ge for­skel­le. Og hel­te, skur­ke og uven­te­de red­nings­mænd/ kvin­der sprin­ger ud på de mest uven­te­de tids­punk­ter.

’ Ju­ras­sic Wor­ld’ er blo­ck­bu­ster- guf af al­ler­hø­je­ste klas­se. Hvis ’ Ju­ras­sic Wor­ld’ var et må­l­tid mad, vil­le du få bå­de spæn­den­de hors d’oe­u­v­re, so­lid ho­ved­ret og skøn des­sert, og du vil­le gå hjem mæt og til­freds

***** *

I ’ Ju­ras­sic Wor­ld’ op­fin­der park­le­del­sen sin helt egen gen­ma­ni­p­u­le­re­de di­nosaur. Det skul­le de al­drig hav­de gjort. Fo­to: UIP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.