Gam­mel vin på nye fl asker

BT - - KULTUR - Bir­git­te Lorentzen bil@ bt. dk ’ By­plan­læg­ge­ren’, der har

FILM

GODT HÅND­VÆRK ’ Aste­rix By­plan­læg­ge­ren’ ANIMATION *** *** Så er der kom­met end­nu en Aste­rix- fi lm – den­ne gang er det al­bum nr. 17 med den dan­ske ti­tel ’ By­plan­læg­ge­ren’, der har få­et en om­gang mo­der­ne animation og en tur gen­nem 3D- møl­len.

Godt hånd­værk, men det er nu, som det ple­jer med 3Dfi lm: Det mest in­ter­es­san­te er de pud­si­ge bril­ler, pu­bli­kum skal ifø­re sig.

Hvad så med sel­ve ind­hol­det, er det en vel­lyk­ket fi lma­ti­se­ring af al­bum 17? Bum­bum.

Hand­lin­gen er en­kel: Cæs­ar vil til­in­tet­gø­re den gal­li­ske by Amo­ri­ca. Han har op­gi­vet at be­kæm­pe dens ind­byg­ge­re, men vil nu op­fø­re en ny ro­mersk by, Ur­ba­nus, li­ge ved si­den af Amo­ri­ca i hå­bet om, at den ro­mer­ske ci­vi­li­sa­tion med sin gi­gan­ti­ske over­fl od og man­ge fri­stel- ser kan for­fø­re de bar­ba­ri­ske gal­le­re. Men her kom­mer Aste­rix, Obe­lix og Mira­culix’ tryl­ledrik na­tur­lig­vis i vej­en.

’ By­plan­læg­ge­ren’ er som ani­ma­tions­fi lm fl est - me­get skin­ger. Fi­gu­rer­ne ta­ler sjæl­dent med hin­an­den, men rå­ber sig gen­nem de­res di­a­lo­ger. Mu­sik­ken er po­mpøs og høøøøøøj – kort sagt, så er det en ek­stremt lar­men­de fi lm: der mang­ler no­get af den char­me og po­esi, som Pixar er så dyg­tig til at til­fø­re si­ne ani­ma­tions­fi lm.

Moralsk opsang

Der hvi­ler en un­der­lig­gen­de moralsk opsang af vo­res sam­tid – kri­tik af ka­pi­ta­lis­men, den smit­ten­de grå­dig­hed, spe­ku­la­tion og ur­ba­ni­se­ring af na­tu­ren, ud­nyt­tel­se af im­por­te­ret ar­bejds­kraft etc. Fint nok, men det er, som om hi­sto­ri­en ik­ke rig­tigt hæn­ger sam­men og ik­ke for­mår at for­fø­re sit pu­bli­kum. Den har si­ne mo­men­ter og ud­lø­ser og­så et lil­le grin her og der, men man skal nok væ­re et min­dre barn el­ler en hardco­re Aste­rix- fan for rig­tigt at sæt­te pris på ’ By­plan­læg­ge­ren’, der mest af alt fø­les som en om­gang gam­mel vin på nye fl asker.

Nu er det Aste­rix- al­bum num­mer 17 få­et tu­ren igen­nem 3D- møl­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.