Mi­ni­ster med hold­nin­ger

BT - - NAVNE - Lars Hov­bak­ke Sø­ren­sen nav­ne@ ber­ling­s­ke­me­dia. dk

40 ÅR I MOR­GEN

Dan Jør­gen­sen er en ut­ra­di­tio­nel mi­ni­ster. Mens man­ge mi­ni­stre hyl­der armslæng­de­prin­cip­pet om, at mi­ni­stre ik­ke he­le ti­den bør blan­de sig i stort og småt med de­res eg­ne per­son­li­ge hold­nin­ger, kom­mer han med den ene vær­di­la­de­de ud­mel­ding ef­ter den an­den.

Han har i sin kor­te mi­ni­ster­tid ( si­den de­cem­ber 2013) al­le­re­de nå­et at læg­ge sig ud med sto­re de­le af land­bru­get med sit ved­va­ren­de fo­kus på dy­re­vel­færd og øko­lo­gi. Han har – til man­ge bor­ger­ligt- li­be­ra­les sto­re for­try­del­se – blan­det sig i dan­sker­nes pri­vat­liv ved at ud­ta­le sig om, at fa­mi­li­er bur­de spi­se me­re sam­men. Og han har lan­ce­ret og få­et gen­nem­ført idéen om en af­stem­ning blandt bor­ger­ne om en na­tio­nal­ret.

Svi­net vandt

Det sid­ste vi­ser, at Dan Jør­gen­sen vir­ke­lig er en so­ci­al­de­mo­krat ef­ter stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ningS­ch­midts smag. Han for­sø­ger – li­ge­som stats­mi­ni­ste­ren – at hol­de en ba­lan­ce mel­lem det na­tio­na­le og det eu­ro­pæ­i­ske. Li­ge­som stats­mi­ni­ste­ren har han i man­ge år væ­ret en ’ æg­te’ eu­ro­pæ­er. Han har – li­ge­som hun – væ­ret med­lem af Eu­ro­paPar­la­men­tet ( fra 2004 til 2013) og me­ner, at man­ge løs­nin­ger på Dan­marks ud­for­drin­ger skal fi ndes i en stør­re eu­ro­pæ­isk sam­men­hæng. Al­li­ge­vel hol­der han og­så den na­tio­na­le fa­ne højt med bl. a. sin idé om at ud­pe­ge en na­tio­nal­ret. No­get, som man skul­le tro el­lers kun kun­ne kom­me fra en po­li­ti­ker fra DF el­ler Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti.

Og pa­ra­doksalt nok end­te af­stem­nin­gen med, at no­get så po­li­tisk ukor­rekt som en ret af svi­ne­kød ( stegt fl æsk) blev ud­pe­get. Hvil­ket vi­ser de man­ge po­ten­ti­el­le fald­gru­ber, som Dan Jør­gen­sen – og hans men­tor Hel­le Thor­ning- Sch­midt – he­le ti­den kom­mer til at stå over­for, når de for­sø­ger at væ­re na­tio­na­le og in­ter­na­tio­na­le på én og sam­me tid.

Til stor skuff el­se for fl ere i den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske fol­ke­tings­grup­pe hen­te­de stats­mi­ni­ste­ren sin gam­le be­kend­te ind fra EU- sy­ste­met i 2013 og gav den un­ge Dan Jør­gen­sen job­bet som mi­ni­ster for fø­de­va­rer, land­brug og fi ske­ri. Nu er han imid­ler­tid ble­vet op­stil­let til fol­ke­tings­val­get og har go­de mu­lig­he­der for at bli­ve valgt ind i Mid­del­fart­kred­sen, som lig­ger tæt på den lil­le by Mor­ud på Vest­fyn, hvor han er vok­set op.

Dan Jør­gen­sen er ud­dan­net cand. sci­ent. pol. fra Aar­hus Uni­ver­si­tet. I sin stu­di­e­tid var han bl. a. for­mand for den so­ci­al­de­mo­kra­tisk præ­ge­de stu­den­te­r­or­ga­ni­sa­tion Frit Forum, og det var i for­bin­del­se med det­te, at han for al­vor fi k lej­lig­hed til at stift e be­kendt­skab med sit sto­re po­li­ti­ske for­bil­le­de Svend Auken, som og­så bl. a. hav­de mil­jø og øko­lo­gi som si­ne mær­kesa­ger.

Dan Jør­gen­sen er imid­ler­tid en al­si­dig per­son og ik­ke kun åben over for sam­ar­bej­de med an­dre so­ci­al­de­mo­kra­ter. Det­te vi­ste sig bl. a. ved, at han in­den sin ud­næv­nel­se til mi­ni­ster sam­men med po­li­ti­ker­kol­le­ga­en Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt fra Dansk Fol­ke­par­ti var vært på pro­gram­met ’ Eu­ro­pa i fl am­mer’ på Ra­dio24­syv.

Dan Jør­gen­sen er en so­ci­al­de­mo­krat ef­ter Hel­le Thor­ning- Sch­midts smag. Ar­kiv­fo­to: Jens Nør­gaard Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.