Liv el­ler død!

BT - - TV - THRIL­LER

Det un­ge og mysti­ske æg­te­par Nor­ma og Art­hur Lewis kæm­per med at få øko­no­mi­en til at hæn­ge sam­men. Det vir­ker der­for som en drøm, da en frem­med mand en dag ban­ker på de­res dør og til­by­der dem en mil­li­on dol­lars. Par­ret skal ba­re tryk­ke på en knap på en kas­se, som man­den har med­bragt. Men kon­se­kven­sen er, at et til­fæl­digt men­ne­ske et sted i ver­den vil dø, hvis de gør det. Par­ret har 24 ti­mer til at ta­ge de­res livs svæ­re­ste be­slut­ning. Nu står de over for et valg, der kan få død­brin­gen­de kon­se­kven­ser - skal de la­de væ­re med at åb­ne æsken el­ler ...? In­struk­tø­ren Ri­chard Kel­lys står bag ” The Box”, som er hans tred­je fi lm, si­den han de­bu­te­re­de med ” Don­nie Darko”, der er gå­et hen og ble­vet en kultklassiker. I 2006 in­stru­e­re­de han sin an­den fi lm, ” Sout­hland Ta­les”, der ik­ke rig­tig blev den sto­re suc­ces. Thril­le­ren ” The Box” er fra 2009 og har Ca­meron Di­az, Frank Lan­gel­la og Ja­mes Mars­den i ho­ved­rol­ler­ne. Nor­malt op­træ­der Ca­meron Di­az

Med­vir­ken­de: i ko­mi­ske rol­ler, men i den­ne fi lm op­le­ver vi den me­re al­vor­li­ge si­de af hen­des sku­e­spil­ta­lent. ( DR3)

Æg­te­par­ret Nor­ma ( Ca­meron Di­az) og Art­hur Lewis ( Ja­mes Mars­den) får et me­get usæd­van­ligt til­bud, hvor der er en mil­li­on dol­lar på høj­kant, men og­så et men­ne­ske­liv på spil! Fo­to: DR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.