KLAR TIL SALG

Wol­fsburg er klar til at sæl­ge Bendt­ner, hvis det rig­ti­ge bud duk­ker op

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SALGSEMNE Flem­m­ing Brandt fl b@ spor­ten. dk Fo­to: Erik Ref­ner

Et salg af Ni­ck­las Bendt­ner ryk­ker sta­dig nær­me­re. Wol­fsburg har til­sy­ne­la­den­de mi­stet tå­l­mo­dig­he­den med sin dan­ske lands­holds­an­gri­ber, og nu le­der man eft er en mu­lig kø­ber.

Sport­s­di­rek­tør Klaus Al­lofs har talt med den ty­ske avis Bild, og selv­om han ik­ke di­rek­te bli­ver ci­te­ret for, at man helst vil afh æn­de dan­ske­ren her og nu, fast­slår det ty­ske me­die, der nor­malt er sær­de­les vel­o­ri­en­te­ret om for­hol­de­ne i klub­ben, at det er så­dan, det hæn­ger sam­men.

» In­ter­nt er det be­slut­tet. Kom­mer der et for­nuft igt bud, skal dan­ske­ren af løn­nings­li­sten, « fast­slår Bild, in­den Al­lofs kon­sta­te­rer, at han sta­dig ven­ter på in­ter­es­se­re­de aft age­re.

» I øje­blik­ket har vi ik­ke mod­ta­get no­get, « si­ger Wol­fsburgs sport­s­di­rek­tør.

Endt på salgs­li­sten

Det er nye to­ner fra Al­lofs, som for tre uger si­den tal­te om, at man vil­le ha­ve en di­a­log med Bendt­ner om hans frem­tid i Wol­fsburg, selv­om dan­ske­ren ik­ke var til­freds med den be­græn­se­de spil­le­tid.

» Det kom­mer til at væ­re en di­a­log, men den hand­ler ik­ke nød­ven­dig­vis om en af­sked. Det er klart, at Ni­ck­las ik­ke er glad for den­ne si­tua- tion. Men han må le­ve med den. «

» Den san­de Ni­ck­las ser man må­ske først, hvis han får lov til at spil­le oft ere. Det kan han selv ska­be for­ud­sæt­nin­ger­ne for un­der træ­nin­gen, « sag­de Al­lofs den­gang.

Si­den spil­le­de Wol­fsburg po­kal­fi na­le, hvor Bendt­ner ik­ke var i nær­he­den af at bli­ve skift et ind. Og til­sy­ne­la­den­de er di­a­lo­gen nu endt

BUN­DES­LIGA med, at Al­lofs har sat Bendt­ner på salgs­li­sten, så sport­s­di­rek­tø­ren ba­re ven­ter på et ac­cep­ta­belt bud på dan­ske­ren, som har to år til­ba­ge af sin kon­trakt med Wol­fsburg, der fi k ham trans­fer­frit sid­ste som­mer.

Let træ­ning

I øje­blik­ket er Bendt­ner sam­men med lands­hol­det i Hels­in­gør, hvor man for­be­re­der

EU­RO­PA LE­AGUE sig på lør­da­gens vig­ti­ge EMkva­li­fi ka­tions­kamp mod Ser­bi­en.

Han be­gynd­te in­de i man­da­gens test­kamp mod Mon­te­ne­gro, men Mor­ten Ol­sen tog ham ud i pau­sen, for­di an­gri­be­ren hav­de mær­ket et pro­blem med sin ly­ske, som var be­gyndt at ge­ne­re ham i da­ge­ne in­den kam­pen.

Tirs­dag holdt han træ­nings­fri, men i går var han til­ba­ge på ba­nen. Han var dog kun med til 20 mi­nut­ters let løb, in­den han sat­te sig ned og slap­pe­de af i so­len sam­men med Chri­sti­an Erik­sen og an­dre af de spil­le­re, som hav­de væ­ret i ak­tion mod Mon­te­ne­gro.

Bendt­ner i Wol­fsburg

Ni­ck­las Bendt­ner er på vej væk fra Wol­fsburg. Sport­s­di­rek­tør Klaus Al­lofs af­ven­ter ba­re det rig­ti­ge bud.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.