Moy­es vil ha­ve dansk U21- stjer­ne

Ale­xan­der Scholz er et varmt em­ne i Re­al So­cie­dad

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SPANSK IN­TER­ES­SE Flem­m­ing Brandt og Sø­ren Sor­gen­fri flb@ spor­ten. dk ssf@ spor­ten. dk Fo­to: Anders Kjær­bye

Den tid­li­ge­re Ever­ton- og Man­che­ster Uni­ted- ma­na­ger David Moy­es er brændt varm på dan­ske Ale­xan­der Scholz, som han vil hen­te i Stan­dard Liè­ge.

Den kom­men­de EM- slut­run­de bli­ver et kæm­pe ud­stil­lings­vin­due for de dan­ske U21- lands­holds­spil­le­re. Men en af dem be­hø­ver ik­ke at vi­se sig yder­li­ge­re frem, hvis han er klar til at skif­te til spansk fod­bold.

David Moy­es, der ef­ter et mis­lyk­ket for­søg på at sty­re Man­che­ster Uni­ted frem til nye suc­ce­ser, er ble­vet ma­na­ger for Re­al So­cie­dad i Ba­sker­lan­det, er nem­lig sær­de­les in­ter­es­se­ret i at hen­te U21lands­hol­dets so­li­de stop­per til La Liga.

Så selv på Scholz

Moy­es var iføl­ge bel­gi­ske pres­sekil­der selv til ste­de på sta­dion i Bel­gi­en sam­men med he­le So­cie­dads træ­ner- stab for to uger si­den – ude­luk­ken­de for at se nær­me­re på den dan­ske for­svars­spil­ler, som skif­te­de til Stan­dard Liè­ge fra Lo­ke­ren i vin­te­r­ens trans­fer­vin­due for en sum på om­kring 20 mio. kr.

Moy­es har pla­ner om pri­mært at bru­ge den un­ge dan­sker som cen­tral stop­per, men han er glad for, at Scholz og­så kan sæt­tes ud på kanten som høj­re ba­ck.

Det må for­modes, at David Moy­es mindst skal be­ta­le det dob­bel­te i over­gangs­sum, hvis han skal hen­te dan­ske­ren i den bel­gi­ske top­klub.

Kar­ri­e­re­pla­nen for Scholz var el­lers, at han skul­le bli­ve i Liè­ge i halvan­det år, in­den han mu­lig­vis skul­le vi­de­re, en­ten til en Pre­mi­er Le­agu­e­klub el­ler må­ske til Ro­ma, som læn­ge har haft et godt øje til dan­ske­ren. Men nu kan han i ste­det en­de i spansk fod­bold.

Gen­vandt ly­sten

Re­al So­cie­dad er en af de få klub­ber ud over Bar­ce­lo­na, Re­al Madrid og At­léti­co Madrid, som har øko­no­mi til sto­re ind­køb, og det vil væ­re en ud­mær­ket desti­na­tion for den un­ge dan­sker, der som 19- årig drop­pe­de spor­ten og tog på ryg­sækrej­se i In­di­en i ot­te må­ne­der uden at rø­re en bold, in­den han vend­te hjem og gen­vandt ly­sten til eli­te­fod­bold.

Ale­xan­der Scholz var i øv­rigt en af de syv U21lands­holds­spil­le­re, som Mor­ten Ol­sen ind­kald­te til A- lands­hol­det op til kam­pen mod Mon­te­ne­gro i man­dags. Scholz sad på bæn­ken, men han kom ik­ke ind i test­kam­pen, der end­te med en dansk 2- 1- sejr, og han er og­så sendt til­ba­ge til U21- land­stræ­ner Jess Thorup, der kan glæ­de sig over igen at ha­ve for­sva­re­ren til rå­dig­hed til test­kam­pen mod Sve­ri­ge i dag.

Ale­xan­der Scholz ( tv.) sam­men med Lars Ja­cob­sen un­der lands­hold­stræ­nin­gen i Hels­in­gør.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.