PAS PÅ I LUF­TEN

Ser­bi­en er pres­set til sejr mod Dan­mark lør­dag i den vig­ti­ge EM- kva­li­fi­ka­tions­kamp. Det er et far­ligt og sår­et dyr, der trop­per op i Par­ken

BT - - EM- KVAL.- KAMP - IN­DI­VI­DU­EL KVA­LI­TET Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg joko@ bt. dk

Dan­mark spil­le­de en af de bed­re land­skam­pe læn­ge, da lands­hol­det vandt over Ser­bi­en i den før­ste kva­li­fi­ka­tions­kamp i novem­ber. Her blev ser­ber­ne be­sej­ret 3- 1 i Beo­grad. Si­den da har ser­ber­ne få­et ny land­stræ­ner i skik­kel­se af Ra­d­ovan Curcic, der over­tog po­sten fra hol­land­ske Di­ck Ad­vo­caat, som ik­ke gad me­re ef­ter ne­der­la­get til dan­sker­ne.

Det har dog ik­ke hjul­pet me­get på re­sul­ta­ter­ne i EMkva­li­fi­ka­tio­nen, hvor man se­ne­st tab­te til Portu­gal. Men ser­ber­ne har sta­dig et mand­skab med mas­ser af in­di­vi­du­el kva­li­tet, og der er spe­ci­elt ét om­rå­de, hvor de kan gø­re ondt på Dan­mark.

Det me­ner 6’ erens fod­bol­d­eks­pert Mikkel Bi­s­choff, der har et ind­gå­en­de kend­skab til fle­re af ser­ber­nes Pre­mi­er Le­ague- stjer­ner og kom­men­te­re­de Dan­marks ser­bi­ske ge­ne­ral­prø­ve mod Mon­ten­gro i man­dags.

» Død­bol­de er der, de er al­ler­far­ligst. De score­de to mål på død­bol­de i de­res se­ne­ste ser­ber­ne er stær­ke­re på det om­rå­de, « vur­de­rer Bi­s­choff om Ser­bi­en, der blandt an­det rå­der over Bra­nislav Iva­novic og Ne­manja Ma­tic fra Chel­sea samt La­zor Marko­vic fra Li­ver­pool.

Hu­mør­spil­le­re

Da Dan­mark vandt 3- 1 i den før­ste kamp mod ser­ber­ne, var dan­sker­ne pres­set i bund i kam­pens be­gyn­del­se. Men dan­sker­ne gik i ste­det fra at væ­re bag­ud 0- 1 til at vin­de 3- 1, hvor ser­ber­ne ef­ter­føl­gen­de gav op, da det ik­ke kør­te for dem. Det er en vig­tig po­in­te at ta­ge med ind i land­skam­pen lør­dag, me­ner Bi­s­choff.

» Der er lidt for man­ge hu­mør­spil­le­re på det ser­bi­ske hold. La­zor Marko­vic fra Li­ver­pool er god i med­gang, men går det ham ba­re lidt imod, slår han op i ba­nen. Det sy­nes jeg, man kun­ne se i den før­ste kamp. De gik fra at væ­re rig­tig go­de i de før­ste 20 mi­nut­ter til at væ­re helt elen­di­ge i re­sten af kam­pen, « si­ger han og ud­dy­ber.

» Jeg tror, Dan­mark kom­mer til at ha­ve bol­den mest på lør­dag. Ser­bi­en kun­ne godt tæn­kes at træk­ke sig lidt til­ba­ge i ba­nen li­ge­som Mon­te­ne­gro, og ser­ber­ne ved godt, de skal bru­ge en sejr for at over- ho­ve­d­et ha­ve en chan­ce for at kom­me til EM. Får Dan­mark held med at ud­nyt­te over­ta­get og kom­me for­an, tror jeg godt, de kan bli­ve mod­lø­se. «

Ser­ber­nes in­di­vi­du­el­le kva­li­tet spil­ler for spil­ler er dog no­get, dan­sker­ne ik­ke kan gar­de­re sig imod.

» Ser­bi­en har på pa­pi­ret me­re ta­lent end Dan­mark. Hvis Marko­vic og nog­le af de ty­per får fat i de­res spil, kan de af­gø­re kam­pen ene mand. De har fle­re in­di­vi­du­a­li­ster end Dan­mark, men Dan­mark har må­ske et bed­re hold, « si­ger Bi­s­choff.

Chel­sea- spil­ler­ne Ne­manja Ma­tic ( 14) og Bra­nislav Iva­novic ( i mid­ten) i du­el med Cri­sti­a­no Ro­nal­do. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.