Ska­desv­an­vid

Tre ska­der i bag­lå­ret har væ­ret med til at hær­de 20- åri­ge og U21- lands­holdsak­tu­el­le Las­se Vi­gen Christensen, der har haft en blan­det sæ­son i Ful­ham

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Mads Kind­berg Nielsen ni­el@ spor­ten. dk Fo­to: Anders Kjær­bye

TORS­DAG 11. JU­NI 2015

HÅR PÅ BRY­STET

Pas­sa­ge­rer­ne i den ja­pan­ske rut­sje­ba­ne Ta­ka­bisha stir­rer mod him­len. Lang­somt træk­ker kæ­de­vær­ket dem 43 me­ter lodret op, in­den vog­ne­ne stop­per på top­pen. Tre se­kun­der se­ne­re ham­rer de mod jor­den med en top­fart hø­je­re end tin­der­ne på Mo­unt Eve­rest.

Ud over at væ­re ver­dens stej­le­ste rut­sje­ba­ne, op­sum­me­rer Ta­ka­bis­has yderst dra­ma­ti­ske op­byg­ning fi nt for­tæl­lin­gen om Las­se Vi­gen Chri­sten­sens sæ­son i Cham­pions­hip- klub­ben Ful­ham. Det er gå­et op og ned for midt­ba­ne­spil­le­ren.

Las­se Vi­gen Christensen er med i Jess Thorups trup til aft enens test­kamp for U21lands­hol­det mod Sve­ri­ge og en vig­tig del af det hold, der om få da­ge dra­ger til eu­ro­pa­me­ste­ska­ber­ne i Tjek­ki­et, men op­tak­ten til som­me­rens slut­run­de har desvær­re ik­ke væ­ret, som han kun­ne øn­ske sig.

26. de­cem­ber fi k Las­se Vi­gen Christensen sin før­ste ska­de i 0- 2- ne­der­la­get til Bour­ne­mouth, og 2. ja- nu­ar send­te en ny ska­de i bag­lå­ret dan­ske­ren ud på tri­bu­nen. Fi­re uger sad han uden­for. Vi­gen Christensen gjor­de co­me­ba­ck 31. ja­nu­ar mod Bla­ck­burn og spil­le­de de seks næ­ste kam­pe, in­den han i bed­ste Ta­ka­bisha- stil styr­te­de di­rek­te mod af­grun­den - i hvert fald i fod­bold­mæs­sig for­stand. Ny ska­de i bag­lå­ret og far­vel til re­sten af sæ­so­nen.

Hård om­gang

» Det har væ­ret hårdt, men og­så læ­re­rigt. Jeg kan godt mær­ke, at ned­t­u­re­ne har væ­ret med til at hær­de mig men­talt, og det er nok egent­lig me­get sundt. Jeg har få­et nog­le værk­tø­jer til de dår­li­ge ti­der, der og­så kom­mer i fod­bold­ver­de­nen, « si­ger Las­se Vi­gen Christensen.

Ful­ham ind­led­te sæ­so­nen med Fe­lix Ma­gath ved sty­repin­den, men ty­ske­ren hav­de ik­ke me­get fi dus til Vi­gen Christensen. Det hav­de Kit Sy­mons til gen­gæld, og da han over­tog for Ma­gath, be­tød det og­så med det sam­me me­re spil­le­tid til den tid­li­ge­re FC Midtjyl­land- og Es­b­jerg­spil­ler, der top­pe­de det he­le med at bli­ve kå­ret til sæ­so­nens tred­je­bed­ste spil­ler i Ful­ham.

» Jeg hav­de det ik­ke de­ci­de­ret dår­ligt, da vi hav­de den an­den ma­na­ger ( ty­ske­ren Fe­lix Ma­gath, red.). Jeg for­søg­te at gø­re, hvad jeg kun­ne for at kom­me på hol­det, og så måt­te jeg bru­ge fa­mi­lie og ven­ner, hvis jeg skul­le ha­ve tan­ker­ne hen mod no­get an­det. Men det var vir­ke­lig fedt at få en træ­ner, der tro­e­de og sta­dig tror så me­get på mig, « si­ger Las­se Vi­gen Christensen, der star­te­de in­de i 18 kam­pe i træk, in­den han fi k sin før­ste ska­de ved ju­le­tid.

Las­se Vi­gen Christensen har to år til­ba­ge af sin kon­trakt, men for nu hand­ler det hver­ken om frem­tid, men­tale red­ska­ber el­ler rut­sje­ba­ner. Det dre­jer sig om aft enens test­kamp mod Sve­ri­ge - som og­så spil­ler U21- EM, blot i den an­den pul­je - og et U21- EM, hvor Las­se Vi­gen Christensen ik­ke fø­ler sig helt sik­ker på sin plads i star­top­stil­lin­gen.

» Hvis jeg hav­de spil­let al­le kam­pe for Ful­ham i for­å­ret, hav­de mi­ne chan­cer væ­ret sinds­sygt go­de, men min ska­des­si­tu­a­tion æn­drer må­ske bil­le­det en smu­le, « si­ger Las­se Vi­gen Christensen.

U21 VEN­SKABS­KAMP

DR3 kl. 1745

Las­se Vi­gen Christensen ( i mid­ten) har haft en hård sæ­son i Ful­ham præ­get af ska­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.