NY STRUK­TUR SKU

Ma­ra­ton­for­hand­lin­ger var ik­ke nok til at få klub­ber­ne til at enes om ny struk­tur for Su­per­liga­en. For­sla­ge­ne fra Hy­percu­be skrot­tes

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - STA­TUS QUO Flem­m­ing Brandt fl b@ spor­ten. dk joko@ spor­ten. dk Jep­pe Dong Abra­ham­sen jeab@ spor­ten. dk

Jo­hn­ny Wo­ji­ciech Kok­borg Al­le, der hav­de sat næ­sen op ef­ter en ny struk­tur for Su­per­liga­en, våg­ner i dag op med bri­ste­de for­håb­nin­ger.

For­ar­bej­det var el­lers gjort til punkt og prik­ke af den hol­land­ske kon­su­lentvirk­som­hed Hy­percu­be. Bol­den var ser­ve­ret, og chan­cen for at nytæn­ke en Su­per­liga, der har haft sam­me struk­tur i 20 år, lå om ik­ke til høj­re­be­net, så i hvert fald til­pas godt til, at der var god sand­syn­lig­hed for at kom­me i mål.

Men da det gjaldt, for­må­e­de de 24 før­en­de klub­ber trods ma­ra­ton­for­hand­lin­ger på TreFor Park i Oden­se he­le da­gen i går at la­ve kol­lek­tivt benspænd på hin­an­den og for­pas­se chan­cen for at ska­be en ny tur­ne­rings­form, der iføl­ge Hy­percu­bes vur­de­ring vil­le gø­re en en­de på Dan­marks rut­sje­tur ned ad UE­FAs ko­ef­fi cent­lis­te.

» Der blev dis­ku­te­ret bå­de en tur­ne­ring med 12 hold med slut­spil og med 14 hold med slut­spil – og beg­ge de­le med va­ri­a­tio­ner – men der kun­ne ik­ke fi ndes en mo­del, som fi k til­stræk­ke­lig op­bak­ning, « for­tæl­ler Claus Thomsen, di­rek­tør for Di­vi­sions­for­e­nin­gen, da BT fan­ge­de ham sent i aft es, eft er at mel­din­gen om sam­men­brud­det i for­hand­lin­ger­ne blev off ent­lig­gjort.

Det be­ty­der, at den nu­væ­ren­de struk­tur med 12 hold, der mø­der hin­an­den tre gan­ge, fort­sæt­ter – bå­de i Su­per­liga­en og i Nor­di­cBet Li­ga­en. Hy­percu­be hav­de el­lers frem­lagt fl ere bud på en ny struk­tur. Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger stod val­get til sidst re­elt imel­lem en mo­del med en­ten 12 el­ler 14 hold, hvor fæl­lesnæv­ne­ren var slut­spil om bå­de mester­skab og nedryk­ning og play­off - kam­pe om nedryk­ning til den næst­bed­ste ræk­ke. Mo­del­len med 14 hold in­de­bar end­da en play­off - kamp mel­lem vin­de­ren af nedryk­nings­spil­let og num­mer tre i mester­skabs­spil­let om en plads i Eu­ro­pa Le­ague.

Er ble­vet klo­ge­re

Hvem der blo­ke­re­de for en æn­dring, vil­le Claus Thomsen ik­ke ud med sent i aft es. Det vil­le Es­b­jergs ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Sø­ren Poul­sen, hel­ler ik­ke:

» Der var nog­le, der hav­de nog­le for­ud­sæt­nin­ger, som der ik­ke kun­ne ryk­kes ved, og så kun­ne der ik­ke sam­les et fl er­tal. Men det er ik­ke ens­be­ty­den­de med, at vi ik­ke er ble­vet klo­ge­re i pro­ces­sen. « Hvad var je­res hold­ning? » Som ud­gangs­punkt har vi må­ske væ­ret en af de få klub­ber, som har væ­ret godt til­freds med den ek­si­ste­ren­de mo­del, men vi har og­så budt ind og sagt, at hvis der er et mas­sivt fl er­tal for en æn­dring af struk­tu­ren, så vil­le vi føl­ge med i den ret­ning. Vi kun­ne ha­ve gå­et i beg­ge ret­nin­ger, men det blev ik­ke af­gø­ren­de, « sag­de Sø­ren Poul­sen i aft es til BT.

FC Kø­ben­havn var en af de klub­ber, der ik­ke lag­de skjul på, at 12 hold var det mak­si­ma­le, Su­per­liga­en kun­ne bæ­re. Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Anders Hørs­holt ud­tryk­te dog al­li­ge­vel ærg­rel­se over, at det ik­ke lyk­ke­des at nå til enig­hed.

» Det har desvær­re ik­ke væ­ret mu­ligt at op­nå enig­hed klub­ber­ne imel­lem. Det er en skam, men vi må ar­bej­de vi­de­re med det, vi har, og så må vi se, om hold­nin­ger­ne æn­drer sig på et se­ne­re tids­punkt, « skrev han sent i aft es i en e- mail til BT via klub­bens pres­se­af­de­ling.

In­gen ny struk­tur fo­re­lø­bigt

Claus Thomsen vil hel­ler ik­ke luk­ke mu­lig­he­den for, at tur­ne­rings­struk­tu­ren igen kan bli­ve ta­get op på et se­ne­re tids­punkt. Men det bli­ver ik­ke fo­re­lø­big.

» Det skal væ­re en an­led­ning, før vi igen ta­ger den op til dis­kus­sion. «

Selv om re­form­dis­kus­sio­nen end­te uden re­sul­tat, og man har brugt man­ge pen­ge på at en­ga­ge­re det hol­land­ske kon­su­lent­fi rma Hy­percu­be, har det ik­ke væ­ret spild af hver­ken tid el­ler pen­ge, me­ner Claus Thomsen.

» Vi har haft en pro­ces med et fan­ta­stisk in­put, og vi har al­le­sam­men lært rig­tigt me­get. Og­så rent fag­ligt om for­de­le­ne og ulem­per­ne ved de for­skel­li­ge mo­del­ler, og vi er ble­vet me­re be­vid­ste, om hvad mu­lig­he­der­ne er. «

Det er an­den gang, en mu­lig æn­dring af Superligaens struk­tur bli­ver skudt i sænk. I 2009 hy­re­de Di­vi­sions­for­e­nin­gen fi rma­et Ca­pa­cent til at ud­ar­bej­de en rap­port om Superligaens frem­ti­di­ge form. Den­gang blev der og­så fo­re­slå­et en slut­spils­mo­del, men gan­ske som i den­ne om­gang blev det blot ved snak­ken.

TORS­DAG 11. JU­NI 2015

Su­per­liga­en fort­sæt­ter som hid­ti­digt med 12 hold og uden slut­spil.

Fo­to: Si­mon Læs­søe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.