Sø­bys ho­ved­pi­ne

Ef­ter­ve­er­ne af en vild red­ning, hvor hun ham­re­de ho­ve­d­et i gul­vet, kan tvin­ge lands­holds­må­l­vog­ter Søs Sø­by ud i en van­ske­lig be­slut­ning

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - MU­LIGT KAR­RI­E­RE­STOP Thomas Idskov idskov@ spor­ten. dk BLÅ BOG

11. ok­to­ber 2014 kan vi­se sig at bli­ve en skæb­nesvan­ger da­to for lands­holds­må­l­vog­te­ren Søs Sø­by.

I slut­mi­nut­ter­ne af Dan­marks test­kamp mod ver­dens­me­stre­ne fra Bra­si­li­en i Es­b­jerg blev Søs Sø­by ta­get ud i en dansk un­der­tals­si­tu­a­tion, men fløj ind på ba­nen, da en bra­si­li­a­ner ero­bre­de bol­den og fra egen ba­ne­halv­del ka­ste­de den i ret­ning af det tom­me mål. På her­oisk vis ka­ste­de hun sig ef­ter bol­den og fik den ver­fet ud over bag­linj­en med en red­ning, hvor hun iføl­ge TV2 Spor­tens eks­pert­kom­men­ta­tor, Bent Ny­e­gaard, ’ stort set sat­te li­vet på spil’.

Beskri­vel­sen er ik­ke helt mis­vi­sen­de, for un­der­vejs ham­re­de Søs Sø­by ho­ve­d­et i gul­vet og skin­ne­be­net ind i stol­pen. Ot­te må­ne­der ef­ter 28- 24- sej­ren er ef­ter­ve­er­ne sta­dig så kraf­ti­ge, at spørgs­må­let nu er, om dem 24- åri­ge må­l­vog­ter har spil­let sin sid­ste hånd­bold­kamp.

» Det hå­ber jeg na­tur­lig­vis ik­ke. Men får jeg det ik­ke bed­re in­den for det kom­men­de hal­ve år, må jeg nok til at over­ve­je min frem­tid som eli­tesport­s­u­dø­ver, « si­ger Søs Sø­by, der in­tet hu­sker fra si­tu­a­tio­nen.

» Men jeg er ble­vet for­talt, at jeg ef­ter­føl­gen­de på si­de­linj­en i hal­len blev in­ter­viewet af fle­re jour­na­li­ster. Det er dog først min tur her­fra i am­bu­lan­cen til ho­spi­ta­let, at jeg igen bli­ver be­vidst om, hvad der fo­re­går rundt om­kring mig, « for­tæl­ler Søs Sø­by.

Be­hand­ling i USA

Si­den har hun ik­ke rørt en hånd­bold, og fak­tisk er det først nu, at hun for al­vor mær­ker bed­ring.

» Desvær­re har det dan­ske sy­ge­hus­væ­sens be­hand­lings­til­bud ik­ke hjul­pet mig. Der­for be­slut­te­de jeg at sø­ge hjælp mod min evi­ge ho­ved­pi­ne på et hjer­ne­cen­ter ( Car­ri­ck Brain Cen­ter i At­lan­ta, red.). Det har ik­ke væ­ret no­gen bil­lig for­nø­jel­se. Jeg har selv be­talt de 60.000 kro­ner, da for­sik­rings­sel­ska­bet ik­ke vil be­ta­le be­hand­lin­ger uden for Eu­ro­pa. Men jeg fø­ler selv, at pen­ge­ne er gi­vet godt ud, « for­tæl­ler Søs Sø­by.

Be­hand­lin­gen har vir­ket. Nu har hun igen over­skud til at be­fin­de sig i sel­ska­ber på me­re end to- tre per­so­ner. Nu er der igen et par ti­mer i lø­bet af da­gen, hvor ho­ved­pi­nen ik­ke ge­ne­rer. Og nu kø­rer hun igen bil ale­ne.

Til gen­gæld kan hun fort­sat ik­ke læ­se en bog, da øj­ne­ne ik­ke fo­ku­se­rer helt op­ti­malt end­nu.

» De ame­ri­kan­ske læ­ger fandt ud af, at jeg i for­bin­del­se med uhel­det i land­skam­pen har på­dra­get mig syg­dom­men dysau­to­no­mia. Det er selv­føl­ge­lig bå­de ondt og godt. Men nu ved jeg, hvad jeg fejl­er, og jeg kan for­stå, hvor­for min krop re­a­ge­rer, som den gør, « si­ger Søs Sø­by om sin di­ag­no­se, der er en fæl­les­be­teg­nel­se for di­ver­se li­del­ser, som på­vir­ker de ner­ve­cel­ler, der re­gu­le­rer de ube­vid-

NAVN:

Sø­by

Søs Si­mo­ne Holz­mann

FØDT: HØJ­DE: VÆGT: LANDS­HOLDSKAR­RI­E­RE:

11. marts 1991 186 cen­ti­me­ter 72 ki­lo

Spil­le­de den før­ste af ni A- land­skam­pe 26. novem­ber 2010 og står her­u­d­over no­te­ret for 25 kam­pe på Y- lands­hol­det ( 20072008)

TID­LI­GE­RE KLUB­BER:

Nøv­ling IF, Vis­se IF, Aal­borg DH, Vi­borg HK

NU­VÆ­REN­DE KLUB:

Hånd­bold

Kø­ben­havn ste funk­tio­ner uden for cen­tral­ner­ve­sy­ste­met som for ek­sem­pel puls, for­dø­jel­sen og pupil­re­ak­tion.

» Jeg gen­nem­gik en lang ræk­ke un­der­sø­gel­ser i At­lan­ta, og jeg blev skidt til­pas de før­ste da­ge. Men jeg er fuld af fortrøst­ning nu, og jeg er klar til at kæm­pe vi­de­re. Hel­dig­vis har jeg mær­ket frem­skridt, og jeg er sik­ker på, at den lang­va­ri­ge be­hand­ling vil få mig til­ba­ge. Men der fin­des desvær­re ik­ke no­gen mira­kel­kur. Det ene­ste rig­ti­ge er kon­ti­nu­er­lig genop­træ­ning. «

Drøm­mer om OL

Søs Sø­by har end­nu et år til­ba­ge af sin kon­trakt med Kø­ben­havn Hånd­bold.

» Na­tur­lig­vis hå­ber jeg at kom­me til at spil­le hånd­bold igen. Jeg har få­et at vi­de, at hel­bre­del­sen kan va­re alt mel­lem to uger og et år. Selv­føl­ge­lig hå­ber jeg ik­ke, at min hånd­bold­kar­ri­e­re er slut. Men un­der al­le om­stæn­dig­he­der må jeg kon­ta­te­re, at det var på et skidt tids­punkt, jeg blev ska­det. Spil­le­mæs­sigt hav­de jeg al­drig væ­ret bed­re. Jeg var jo tæt på at bli­ve ud­ta­get til EM- slut­run­den ( de­cem­ber 2014, red.), og kig­ger man blot et år frem i ti­den, er der OL i Rio. Den op­le­vel­se vil jeg ger­ne ha­ve med, « si­ger Søs Sø­by drøm­men­de.

Så­dan slut­te­de må­l­vog­ter Søs Sø­by ef­ter sin fan­t­om­red­ning land­skam­pen 11. ok­to­ber i fjor mod Bra­si­li­ens ver­dens­me­stre: Lig­gen­de med hjer­ne­rystel­se og en flæn­ge i skin­ne­be­net, som var så vold­som, at man kun­ne se ind til knog­len. Fo­to: Claus Fi­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.