Me­re tid, tak

Hånd­bold­liga­ens pro­gram bør æn­dres, så lands­hol­det kan sam­les sidst i de­cem­ber, me­ner land­stræ­ne­ren, der ger­ne vil op­ti­me­re for­be­re­del­sen til slut­run­der­ne

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - BED­RE FOR­BE­RE­DEL­SE Sø­ren Paa­ske spa@ spor­ten. dk

TORS­DAG 11. JU­NI 2015

For de dan­ske hånd­bold­her­rer tæl­ler kun me­dal­jer, når der er VM og EM. Men lands­hol­det har ik­ke li­ge så go­de be­tin­gel­ser som kon­kur­ren­ter­ne før den år­li­ge slut­run­de i ja­nu­ar, og det skal æn­dres hur­tigst mu­ligt. Så­dan ly­der det fra land­stræ­ner Gud­mun­dur Gud­munds­son.

Islæn­din­gen mel­der sig på ba­nen med en op­for­dring til de dan­ske liga­klub­ber om, at tur­ne­rings­pro­gram­met æn­dres, så lands­hol­det får bed­re tid til at for­be­re­de sig. For dan­sker­ne hal­ter iføl­ge Gud­munds­son eft er kon­kur­ren­ter­ne på det­te punkt.

» Vi er ik­ke sam­let ret oft e, og der­for vil jeg me­get ger­ne ha­ve, at vi får mu­lig­hed for at træ­ne i den sid­ste del af de­cem­ber, som man­ge an­dre lands­hold gør det. Jeg vil næv­ne Frank­rig, Spa­ni­en, Po­len, Island, Slove­ni­en – og der er end­nu fl ere. De be­gyn­der i de­cem­ber. Så jeg øn­sker og­så at få me­re tid med mit hold, så vi har bed­re tid til at få det he­le til at hæn­ge sam­men, « si­ger land­stræ­ne­ren. el­le æn­drin­ger først træ­de i kraft op til VM i Frank­rig i 2017. Men så er der hel­ler ik­ke no­get at dis­ku­te­re i Gud­munds­sons op­tik.

» Det skal man ba­re få æn­dret. Det er jo klub­ber­ne selv, der af­gør det, men jeg er sik­ker på, vi kan på­vir­ke det. Det er et stort øn­ske fra mig. Jeg hå­ber, vi i sam­ar­bej­de kan lø­se det, « si­ger land­stræ­ne­ren, der sam­ti­dig pe­ger på, at suc­ces for lands­hol­det og­så smit­ter af på klub­ber­ne i for­hold til den ge­ne­rel­le in­ter­es­se.

» Alt hæn­ger sam­men, og så­dan skal vi og­så tæn­ke. At vi skal hjæl­pe hin­an­den med at få de bed­ste re­sul­ta­ter, « ly­der det fra Gud­munds­son, som har sat Dansk Hånd­bold For­bunds sport­s­chef, Ul­rik Wil­bek, i sving for at få pro­ble­met løst.

» Jeg har snak­ket med Ul­rik Wil­bek om mit øn­ske, og jeg tror, vi får en løs­ning. «

BT har for­gæ­ves for­søgt at få en kom­men­tar fra Di­vi­sions­for­e­nin­gens for­mand, Jens Christensen, om hvad klub­ber­ne si­ger til land­stræ­ne­rens bøn.

Gud­mun­dur Gud­munds­son un­der træ­nin­gen fre­dag 2. ja­nu­ar i år før VM i Qa­tar. Står det til land­stræ­ne­ren, skal lands­hol­det dog frem­over sam­les al­le­re­de i de­cem­ber som for­be­re­del­se til slut­run­der­ne i ja­nu­ar. Fo­to: Claus Fi­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.