’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Gud­mun­dur Gud­munds­son

Vi er ik­ke sam­let ret oft e, og der­for vil jeg me­get ger­ne ha­ve, at vi får mu­lig­hed for at træ­ne i den sid­ste del af de­cem­ber, som man­ge an­dre lands­hold gør det. Jeg kan næv­ne Frank­rig, Spa­ni­en, Po­len, Island, Slove­ni­en – og der er end­nu fl ere

» Vi snak­ker må­ske om tre da­ge ek­stra i slut­nin­gen af de­cem­ber, og så kan spil­ler­ne få fri til at hol­de nytår, og så be­gyn­der vi igen. Det vil be­ty­de me­get for mig og hol­det. Ved VM ta­ber vi med én til Spa­ni­en, og når jeg kig­ger på, hvad vi kun­ne ha­ve gjort bed­re, hand­ler det om, at vi skal væ­re lidt bed­re sam­men­spil­let. Man er nødt til at kig­ge på mar­gi­na­ler­ne – det er dem, der af­gør, om vi kom­mer vi­de­re el­ler ej, « fort­sæt- ter Gud­munds­son, som er sam­let med lands­hol­det i den­ne uge for at fær­dig­gø­re EM- kva­li­fi ka­tio­nen, hvor Dan­mark al­le­re­de har sik­ret sig før­ste­plad­sen og en bil­let til EM i Po­len i ja­nu­ar 2016.

Og­så i klub­ber­nes in­ter­es­se

Op til VM i Qa­tar i år kun­ne Gud­munds­son først sam­le trop­per­ne 1. ja­nu­ar på grund af fuldt pro­gram i den dan­ske liga 26.- 28. de­cem­ber, og da kamp­pro­gram­met er fast­lagt for den kom­men­de sæ­son, kan even­tu-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.