HOL­DET DER LØF

Asta­nas do­mi­nans i årets Giro d’Ita­lia var fru­stre­ren­de og mistæn­ke­lig, Nu hvi­ler øj­ne­ne tungt på de him­mel­blå frem mod Tour de Fran­ce

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SUSPICIOUS MIND Lars B. Jør­gen­sen lbj@ spor­ten. dk

De kør­te stærkt. For­ban­det fru­stre­ren­de hur­tigt og med mas­ser af kon­trol­le­ren­de mus­k­ler i fron­ten af fel­tet. Kon­stant. De kør­te så stærkt, at det un­der­vejs var tæt på at kvæ­le spæn­din­gen i Giro d’Ita­lia, hvis det ik­ke hav­de væ­ret for Al­ber­to Con­ta­dor, der som de ene­ste for­må­e­de at gå i krig mod Asta­na uden at knæk­ke hal­sen.

For til­sku­er­ne for­an tv og ved vejsi­den var årets Giro d’Ita­lia en bå­de un­der­hol­den­de og dra­ma­tisk fo­re­stil­ling. Men for nog­le af de ryt­te­re, der me­re var cy­kel­fe­stens fyld end brænd­punkt, var op­gø­ret mel­lem løbsvin­der Al­ber­to Con­ta­dor og den al­le­steds­nær­væ­ren­de Asta­na- klan en gif­tig af­fæ­re at stå mo­del til.

Kon­tro­ver­si­el­le

Nok kun­ne Al­ber­to Con­ta­dor kal­de sig vin­der af Giro d’Ita­lia for tred­je gang i kar­ri­e­ren. Men det var den kon­tro­ver­si­el­le Asta­na- klan, der igen­nem tre hek­ti­ske uger i det ita­li­en­ske eta­pe­løb frem­stod som en magt­fak­tor. End­da i den mistæn­ke­li­ge ka­te­go­ri, hvis man læ­ser den hem­me­li­ge blog­ger ’ The Secret Pros’ mø­de med det ka­sak­hisk ba­se­re­de team, der om godt tre uger sen­der Jakob Fuglsang i il­den i årets Tour de Fran­ce.

» Der var da­ge, hvor du ba­re var des­pe­rat. Jeg ken­der mig selv og mi­ne hold­kam­me­ra­ter og man­ge af de an­dre i fel­tet. Det er ik­ke dår­li­ge ryt­te­re, vi har træ­net, spist og for­be­redt os 100 pro­cent. Og så kom vi op mod folk, der nær­mest tog pis på os, « skri­ver Secret Pro om op­le­vel­ser­ne i Giro d’Ita­lia.

De mest krafts­pr­ud­len­de præ­sta­tio­ner bå­de in­di­vi­du­elt og kol­lek­tivt stod der Asta­na på. Med to ryt­te­re på po­di­et, fem eta­pe­sej­re og seks ryt­te­re i klas­se­men­tets top 25 kun­ne Fuglsangs team­kol­le­ger se til­ba­ge på et Giro d’Ita­lia gen­nem­ført i no­get nær op­vis­nings­stil.

Iføl­ge The Secret Pro bred­te der sig hur­tigt en fø­lel­se af re­sig­na­tion.

» Den ge­ne­rel­le hold­ning var, at du li­ge så godt kun­ne slut­te da­gens eta­pe i fel­tet, for li­ge me­get hvad du gjor­de, vil­le det ik­ke få no­gen be­tyd­ning for klas­se­men­tet el­ler for eta­pen som så­dan. Det var ik­ke ba­re fru­stre­ren­de, men for­ban­det for­nær­men­de, « skum­ler Secret Pro og ud­dy­ber.

» Der var folk som i sid­ste sæ­son – el­ler før det – al­tid sad i din grup­pe, men som nu blæ­ste op ad vej­en med 30- 40 watt ek­stra i pedalerne. De kun­ne li­ge så godt ha­ve gri­net os li­ge op i fjæ­set, « skri­ver fel­tets ano­ny­me røst, der mu­lig­vis har haft en løbså­ben­ba­ring som Asta­nas span­ske kla­tre­kon­ge Mi­kel Lan­da i tan­ker­ne.

Åben­ba­ring

Den 25- åri­ge su­per­k­la­trer hav­de in­den Giro d’Ita­lia al­drig slut­tet end Grand Tour bed­re end num­mer 28, men der var vin­ger på den 25- åri­ge ba­sker, der på fle­re eta­per sat­te Al­ber­to Con­ta­dor godt og grun­digt til vægs.

TORS­DAG 11. JU­NI 2015

Asta­na- hol­det vi­ste skræm­men­de – og iføl­ge den hem­me­li­ge blog­ger en me­get suspekt – styr­ke un­der årets Giro d’Ita­lia, hvor kun Al­ber­to Con­ta­dor for­må­e­de at ta­ge kam­pen op mod det ka­sak­hi­ske hold. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.