’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - The Secret Pro

Der var folk som i sid­ste sæ­son – el­ler før det – al­tid sad i din grup­pe, men som nu blæ­ste op ad vej­en med 30- 40 watt ek­stra i pedalerne

» Jeg kan ik­ke kom­me i tan­ke om no­get løb, jeg no­gen­sin­de har kørt til en­de og svær­get på al­drig at vil­le ven­de til­ba­ge til, « skri­ver blog­ge­ren med tan­ke på lø­bets hård­hed og de sto­re holds spil­len med mus­k­ler­ne.

» Der var hold, som tog lø­bet ved hor­ne­ne og gjor­de det til en op­vis­ning i, hvem der hav­de de stør­ste nos­ser. Der­for blev lø­bet og­så det hår­de­ste, jeg ( og de fle­ste an­dre) no­gen­sin­de har væ­ret ud­sat for. «

Giro­ens i særklas­se mest do­mi­ne­ren­de mand­skab var Asta­na. Men for ba­re tre må­ne­der si­den var det ka­sak­hisk ba­se­re­de mand­skab tæt på at bli­ve fra­ta­get de­res Wor­ld Tour- li­cens og der­med ry­ge ud af cy­kel­spor­tens su- per­liga. Med fem do­pings­a­ger i sid­ste sæ­son og ind­til fle­re tid­li­ge­re do­pin­gind­blan­de­de skik­kel­ser i sta­ben ( blandt an­dre team ma­na­ger Ale­xan­dre Vi­nokou­rov), har Asta­na et plet­tet renom­mé, og det ind­tryk blev ik­ke vi­sket væk un­der Giro d’Ita­lia.

» Asta­na var fan­ta­sti­ske, var de ik­ke? Seks mand i top 25 og nog­le af dem har al­drig væ­ret i nær­he­den før i et klas­se­ment. De kør­te helt sik­kert bag­de­len ud af buk­sen!, « iro­ni­se­rer Secret Pro, der ger­ne ser de rid­der­ne i de him­me­blå drag­ter få rødt kort.

» Jeg har sagt det før, og jeg si­ger det ger­ne igen, men det un­drer mig og man­ge af mi­ne kol­le­ger, at Asta­na sta­dig kan kø­re rundt med en Wor­ld Tour li­cens. Jeg fat­ter ik­ke, hvad der fo­re­går i ho­ve­d­et på folk i UCI ( Den in­ter­na­tio­na­le Cyk­le Uni­on), « skri­ver Secret Pro som en kom­men­tar til, at Asta­na i for­å­ret var i fa­re for at mi­ste plad­sen i cy­kel­spor­tens su­per­liga.

For­be­redt

BT har væ­ret i kon­takt med Asta­nas pres­se- at­ta­ché, Chris Baldwin, som ik­ke vil kom-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.