NY KON­GE I DIF ’’

Mor­ten Møl­holm Han­sen har med ud­næv­nel­sen som di­rek­tør i Dan­marks Idræts­for­bund nå­et det, han selv kal­der top­pen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - BLÅ BOG TRONSKIF­TE Jep­pe Pe­der­sen jepp@ bt. dk Mor­ten Møl­holm Han­sen Fo­to: Bjar­ke Bo Ol­sen

NAVN:

Mor­ten Møl­holm Han­sen

53 år Fuld­mæg­tig ( med an­svar for idræt og kunst­ne­ri­ske ud­dan­nel­ser), Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et, 1990- 92 Le­der af idrætspo­li­tisk se­kre­ta­ri­at, Dan­marks Idræts­for­bund ( DIF), 1992- 93 In­for­ma­tions­chef, DIF, 1993- 2004 Kom­mu­ni­ka­tions­chef, DIF, 2004- 2011 Ud­vik­lings­chef, DIF, 20112015 Sted­fortræ­der for DIF’s di­rek­tør i idrætspo­li­ti­ske og fag­li­ge spørgs­mål, 2012- 2015 Kon­sti­tu­e­ret di­rek­tør, DIF, ja­nu­ar 2015- juli 2015

AL­DER:

Jeg vil be­gyn­de med at ta­ge på char­meof­fen­siv i al­le vo­res spe­ci­al­for­bund og snak­ke med hver en­kelt di­rek­tør om be­ho­vet, og hvor­dan vi kan styr­ke sam­ar­bej­det

Den nyud­nævn­te di­rek­tør for Dan­marks idræts­for­bund, Mor­ten Møl­holm Han­sen, har si­den 1992 kæm­pet sig op igen­nem ræk­ker­ne i or­ga­ni­sa­tio­nen fra et se­kre­ta­ri­ats- job i DIFs idrætspo­li­tik til top­pen af dansk idræt.

» Det her er top­pen. Ik­ke for­di jeg er uam­bi­tiøs, men det her bli­ver ik­ke stør­re. Det er jeg su­per­lyk­ke­lig for. Det er drømm­ejob­bet. Nu tør jeg ik­ke sæt­te tal på, hvor læn­ge jeg skal væ­re her, men jeg har så me­get ener­gi og mo­ti­va­tion, så jeg kan se mig selv langt in­de i frem­ti­den, « si­ger han.

Tro­nen i dansk idræt blev le­dig, ef­ter Karl Chri­sti­an Koch tid­li­ge­re på året trå­d­te af på grund af svig­ten­de hel­bred. I 2012 over­le­ve­de han et hjer­te­stop, og tre år ef­ter sag­de han en­de­lig op som di­rek­tør for DIF. Mor­ten Møl­holm er ked af Karl Chri­sti­an Ko­chs hel­bred, men lover sto­re for­an­drin­ger i Dan­marks Idræts­for­bund.

Sto­re mål­sæt­nin­ger

» Jeg tror, der kom­mer man­ge for­an­drin­ger. Jeg si­ger ik­ke, at det er en kæm­pe re­vo­lu­tion, men vi har nog­le sto­re mål­sæt­nin­ger, vi skal nå i det kom­men­de år, « si­ger den 53- åri­ge di­rek­tør og ud­dy­ber:

» Vi skal ha­ve 600.000 fle­re dan­ske­re til at bli­ve idrætsak­ti­ve og der­med styr­ke bred­dei­dræt­ten. Der­u­d­over skal vi sam­men med Team Dan­mark la­ve en lang­sig­tet plan for ta­len­t­ud­vik­lin­gen, der skal sik­re eli­te­delen. Til slut vil jeg ar­bej­de for at styr­ke sam­ar­bej­det med al­le spe­ci­al­for­bun­de­ne i vo­res bag­land. Det er alt­af­gø­ren­de for, at dansk idræt får suc­ces, « si­ger han.

Småka­ge­kon­flik­ten

Dan­marks Idræts­for­bund var i for­å­ret vik­let ind i en ke­de­lig kon­flikt med fle­re dan­ske bad­min­ton­stjer­ner. Kon­flik­ten fik nav­net ’ småka­ge- kon­flik­ten’, da fle­re af top­spil­ler­ne spil­le­de med en per­son­lig småka­ge­sponsor, Kjeld­sen Cook­i­es, på trøj­en, hvil­ket var i kon­flikt med Bad­min­ton Dan­marks egen småka­ge­sponsor, Da­nisa. Det re­sul­te­re­de i en ude­luk­kel­se af spil­ler­ne til blandt an­det hold- VM ( Su­dir­man Cup) i maj.

Net­op en bed­re kom­mu­ni­ka­tion med spe­ci­al­for­bun­de­ne, som for ek­sem­pel Bad­min­ton Dan­mark, skal væ­re med til at und­gå, at der op­står en ny kon­flikt som den be­røm­me­de ka­ge­kon­flikt.

» Min for­gæn­ger gjor­de det fint, men Chri­sti­an ( Karl Chri­sti­an Koch, red.) og jeg er for­skel­li­ge per­so­ner. Jeg tror, at du har be­hov for at ska­be nog­le nye sam­ar­bej­der, når du er ny. Jeg vil be­gyn­de med at ta­ge på char­meof­fen­siv i al­le vo­res spe­ci­al­for­bund og snak­ke med hver en­kelt di­rek­tør om be­ho­vet, og hvor­dan vi kan styr­ke sam­ar­bej­det. Det gjor­de Karl Chri­sti­an Koch ik­ke, for­di han hav­de væ­ret der i så man­ge år. Men jeg kan ska­be en frisk start. Der­med kan vi und­gå og fore­byg­ge, at fle­re af dis­se kon­flik­ter op­står, og det er det, vi og­så har fo­kus på, « si­ger han.

Sam­ti­dig med ud­næv­nel­sen af Mor­ten Møl­holm Han­sen bli­ver Mor­ten Ole­sen for­frem­met til øko­no­mi­di­rek­tør, og de to ud­gør nu DIFs di­rek­tion.

DIFs nye di­rek­tør, Mor­ten Møl­holm Han­sen, vil ta­ge en snak med spe­ci­al­for­bun­de­ne for at styr­ke sam­ar­bej­det og ska­be en bed­re kom­mu­ni­ka­tion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.