FI­FA sus­pen­de­rer bud på VM i 2026

Den sti­gen­de usik­ker­hed om vært­ska­bet for VM i 2018 og 2022 får FI­FA til at sæt­te pro­ces­sen om­kring til­de­lin­gen af VM i 2026 i be­ro

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - FI­FA- SKAN­DA­LEN Jep­pe Dong Abra­ham­sen jeab@ spor­ten. dk

TORS­DAG 11. JU­NI 2015

FI­FA har be­slut­tet at sus­pen­de­re pro­ces­sen, der i maj 2017 skal mun­de ud i til­de­lin­gen af VM i 2026.

Det an­non­ce­re­de FI­FAs ge­ne­ral­se­kre­tær, Jérô­me Valcke, da han for før­ste gang vi­ste sig of­fent­ligt, ef­ter den skan­da­le, der for halvan­den uge si­den skab­te ver­dens­hi­sto­rie ved at fø­re til præ­si­dent Sepp Blat­ters fald, blot fi­re da­ge ef­ter, han blev gen­valgt, og som Valcke er en af nøg­le­per­so­ner­ne i, eks­plo­de­re­de for to uger si­den

et lig­ne­de el­lers bu­si­ness as usu­al for Jérô­me Valcke, som han sad der på po­di­et i den rus­si­ske by Sa­ma­ra med log­o­et med en rød­ma­let væg til­sat log­o­et for VM 2018 i Rusland og al­le FI­FAs sponso­rer bag sig. Det var det dog langt­fra.

Valcke var i by­en for at mø­des med den ko­mité, der står for at or­ga­ni­se­re den kom­men­de VM- slut­run­de i Rusland i 2018. Hvis den da bli­ver af­holdt der.

I kølvan­det på den dra­ma­ti­ske an­hol­del­ses­ak­tion 27. maj i Zürich, der fik skan­da­len til at rul­le, er det ame­ri­kan­ske for­bund­spo­li­ti, FBI, og schweizisk po­li­ti i færd med at ef­ter­for­ske mu­lig kor­rup­tion i for­bin­del­se med til­de­lin­gen af vært­ska­bet for VM i 2018 og 2022. I går over­drog FI­FA iføl­ge BBC it- da­ta fra ad­skil­li­ge kon­to­rer – her­un­der Blat­ters og Valck­es – til schweizisk po­li­ti. Vi­ser det sig, at der er hold i an­kla­ger­ne, kan det fø­re til, at Rusland og Qa­tar bli­ver fra­ta­get vært­ska­bet, har FI­FA be­bu­det.

Der­for har FI­FA valgt at ud­sky­de be­gyn­del­sen på den ud­bud­s­run­de, der el- lers skul­le ha­ve gå­et i gang i den­ne uge. Her skul­le FI­FA ha­ve in­for­me­ret med­lem­slan­de­ne om tids­pla­nen for de na­tio­ner, der over­ve­jer at læg­ge bil­let ind på slut­run­den, i den­ne uge. I før­ste om­gang har USA, Me­xi­co og Ca­na­da luf­tet in­ter­es­se for at af­gi­ve et bud.

» På grund af den øje­blik­ke­li­ge si­tu­a­tion sy­nes jeg, det vil væ­re me­nings­løst at på­be­gyn­de ud­bud­s­pro­ces­sen i in­de­væ­ren­de stund, « sag­de Valcke.

10 mi­nut­ters for­svarsta­le

Et brev adres­se­ret til net­op Valcke, der som ge­ne­ral­se­kre­tær fun­ge­rer som FIFA­præ­si­den­tens høj­re hånd, er ble­vet ud­lagt som en væg­tig år­sag til Sepp Blat­ters af­gang.

I det fa­mø­se brev do­ku­men­te­res det, hvor­dan Syd­afri­ka i for­bin­del­se med til­de­lin­gen af vært­ska­bet for VM i 2010 sat­te 10 mio. dol­lar ind på .en kon­to kon­trol­le­ret af den tid­li­ge­re FIFA­præ­si­dent Ja­ck War­ner, der er blandt de 14 an­hold­te i skan­da­len. Et be­løb, der of­fi­ci­elt skul­le gå til en ud­vik­lings­fond til at frem­me fod­bold i Ca­ri­bi­en, men som iføl­ge FBI og schweizisk po­li­ti var be­stik­kel­ses­pen­ge.

På gårs­da­gens pres­se­mø­de ka­ste­de Valcke sig iføl­ge BBC ud i en knap 10 mi­nut­ter lang for­svarsta­le og kon­klu­de­re­de, at han ik­ke var for­plig­tet til at tjek­ke, hvor de 10 mio. dol­lar hav­ne­de.

» I – me­di­er­ne – har be­slut­tet, at jeg ef­ter Blat­ter er det ho­ved, der skal kap­pes af. Fint nok. Men lad væ­re med at si­ge, at det er på grund af de 10 mio. dol­lar, « hvis­le­de han.

Hvem der skal af­lø­se Sepp Blat­ter, der bli­ver på po­sten, ind­til FI­FAs nye præ­si­dent er valgt, af­gø­res iføl­ge BBCs op­lys­nin­ger 16. de­cem­ber, når der skal af­hol­des nyt præ­si­dentvalg.

FI­FA- ge­ne­ral­se­kre­tær Jérô­me Valcke ( i mid­ten) vi­ste sig i går for før­ste gang of­fent­ligt, si­den he­le skan­da­len om FI­FA eks­plo­de­re­de for to uger si­den. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.