Spræk­ker i Sog R- al­li­an­cen

S og R lig­ner et æg­te­skab i op­løs­ning, si­ger Ven­stres In­ger Støj­berg

BT - - NYHEDER - Sø­ren Mor­ten­sen smo@ bt. dk

VALG­KAMP

Sam­ar­bej­det mel­lem Hel­le Thor­ning- Sch­midt ( S) og Mor­ten Øster­gaard ( R) vak­ler, eft er at So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne i går kom med to til­bud til Ven­stre.

I går mor­ges meld­te fi nans­mi­ni­ster Bjar­ne Cory­don ud, at han er enig i Ven­stres for­slag om at fast­fryse bo­ligskat­ter­ne helt til år 2025.

Der­med står det klart, at Mor­ten Øster­gaard ik­ke skal for­ven­te, at hans øn­ske om at la­de bo­ligskat­ten føl­ge løn­ud­vik­lin­gen, så den sti­ger i takt med, at folk får me­re i løn­po­sen, bli­ver til no­get. Hel­ler ik­ke selv om S og R vin­der val­get.

Ved frokost­tid var der me­re dår­ligt nyt til den ra­di­ka­le le­der.

Hel­le Thor­ning- Sch­midt og Mette Fre­de­rik­sen frem­sat­te på et pres­se­mø­de et nyt til­bud til Løk­ke.

S vil sam­ar­bej­de med V

» Jeg me­ner at Ven­stre har man­ge go­de for­slag på ud­læn­din­ge­om­rå­det, « sag­de Thor­ning og fo­re­slog, at S og V mø­des i et bredt sam­ar­bej­de om Dan­marks ud­læn­din­gepo­li­tik.

Hun af­vi­ste at for­hol­de sig til, at til­bud­det til Ven­stre er uspi­se­ligt for Mor­ten Øster­gaard.

» Jeg tror ik­ke rig­tig, det tje­ner no­get for­mål at gå ind i den dis­kus­sion. Det ene­ste, jeg kan si­ge, er, at det er lyk­ke­des os at fø­re en gan­ske fi n ud­læn­din­gepo­li­tik sam­men med De Ra­di­ka­le. Nu er vi i valg­kamp, og det er na­tur­ligt, at So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne for­tæl­ler, hvor vi står. Vi har tænkt grun­digt over det, og det er nu, vi skal over­ve­je, om ik­ke vi skal la­ve en bred aft ale på ud­læn­din­ge­om­rå­det, « sag­de hun.

Ue­nig­he­den mel­lem S og R er kun de se­ne­ste ek­semp­ler på so­lo- mar­ke­rin­ger fra de to re­ge­rings­par­ti­er.

Ven­stres po­li­ti­ske ord­fø­rer In­ger Støj­berg af­vi­ser Thor­nings til­bud om at la­ve en bred aft ale om ud­læn­din­ge.

Skæn­des åben­lyst

» Det kom­mer vi ik­ke til. Når det er sagt, sy­nes jeg, at S og R lig­ner et æg­te­skab i op­løs­ning. De skæn­des åben­lyst om tin­ge­ne. Hvis de vin­der val­get, ved man ik­ke, hvad det er for en po­li­tik, man får, « si­ger hun.

Mor­ten Øster­gaard vil kun kom­men­te­re S- ud­spil­let til V i ge­ne­rel­le ven­din­ger.

» Så vidt jeg har hørt det, har So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne i sto­re træk gen­for­talt re­ge­rin­gens nye og afb alan­ce­re­de ud­læn­din­gepo­li­tik, og det sy­nes jeg da er fi nt, og så er det jo vel­kendt, at So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne har et øn­ske om at fast­fryse ud­vik­lings­bi­stan­den, men det er som be­kendt ik­ke re­ge­rin­gens po­li­tik, « si­ger han.

1. TOP­SKAT

R vil sæn­ke top- og bund­skat­ten med 13 mia. De fem mia. skal bru­ges på at sæn­ke top­skat­te­sat­sen fra 15 til ni pct. S er lodret ue­nig i, at skat­ten skal let­tes i top­pen.

2. BØR­NE­CHECK

R øn­sker at skæ­re i bør­ne­check­en til de ri­ge­ste. Thor­ning har kaldt det for en dår­lig idé.

3. SO­CI­AL DUM­PING

S fo­re­slår hø­je­re bø­der for so­ci­al dum­ping. Ma­nu Sa­re­en har sagt, at det ik­ke er re­ge­rin­gens po­li­tik.

4. BO­LIGSKAT

R vil la­de bo­ligskat­ten føl­ge løn­ud­vik­lin­gen. Thor­ning har til­budt Løk­ke en af­ta­le om at for­læn­ge skat­te­stop for bo­li­ger til 2025.

5. DAG­PEN­GE

R vil stram­me dag­pen­ge­reg­ler. Le­di­ge skal væ­re vil­li­ge til at rej­se læn­ge­re ef­ter de job, der er. Bjar­ne Cory­don har sagt, at han ser pro­ble­met et an­det sted, nem­lig at alt for man­ge fal­der ud.

6. IND­SLUS­NINGS­LØN

R vil ind­fø­re ind­slus­nings­løn for ud­læn­din­ge, ind­til de er mind­ste­løn­nen værd. S si­ger nej til ind­slus­nings­løn. Flygt­nin­ge og ind­van­dre­re skal ik­ke bru­ges til at tryk­ke løn­nen for de la­ve­ste ind­kom­ster, skri­ver man i nyt ud­læn­din­geud­spil.

7. ULANDS­BI­STAND

S fo­re­slår i sit valg­grund­lag, at ulands­bi­stan­den bli­ver på sit nu­væ­ren­de ni­veau og ik­ke som lo­vet hæ­ves til 1 pct. af BNI. Martin Li­de­gaard kri­ti­se­rer for­sla­get: ’ Jeg tror, at al­le har op­da­get, at So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne og De Ra­di­ka­le er to for­skel­li­ge par­ti­er.’

8. KLI­MA

R vil sæn­ke kli­ma­be­last­nin­gen hur­ti­ge­re. In­den 2030 skal den dan­ske ud­led­ning af driv­hus­gas­ser væ­re re­du­ce­ret med 55 pro­cent i for­hold til 1990. S me­ner ik­ke, for­sla­get er re­a­li­stisk.

9. STATS­BOR­GER­SKAB

R fo­re­slår, at færds­els­bø­der ik­ke skal kun­ne for­hin­dre folk i at få dansk stats­bor­ger­skab i op til tre år. Mette Fre­de­rik­sen af­vi­ser at lem­pe reg­ler­ne.

10. AF­VI­STE

S vil true med at skæ­re i ulands­bi­stan­den til de lan­de, der ik­ke ta­ger imod af­vi­ste asylan­sø­ge­re. For­sla­get for­ven­tes at væ­re uspi­se­ligt for R.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne og De Ra­di­ka­le har kun frem­lagt to fæl­les ud­spil i valg­kam­pen. Split­tel­sen mel­lem dem vok­ser dag for dag. Her er de to par­ti­ers le­de­re Hel­le Thor­ning- Sch­midt og Mor­ten Øster­gaard.

Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.